Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеРаботна програма на ТК-32

Начало » Стандартизация » Технически комитети » ТК-32 » Работна програма на ТК-32
Номер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
Етап
ТК
Начало
Край
ТК-32 
2020-02-20  
2020-03-17  
   
Пиперки печени белени стерилизирани
Sterilized roasted skinned peppers
ТК-32 
2020-03-05  
 
   
Икра зеленчукова стерилизирана
Ready dishes. Mixed vegetables (ikra)
ТК-32 
2020-03-05  
 
   
Домати цели белени стерилизирани
Canned peeled tomatoes
ТК-32 
2020-01-16  
 
   
prEN 13708
Хранителни продукти. Откриване на облъчени храни, съдържащи кристална захар, чрез ESR спектроскопия
Foodstuffs - Detection of irradiated food containing crystalline sugar by ESR spectroscopy
ТК-32 
2020-05-07  
 
   
prEN 14104
Производни на мазнини и масла. Метилови естери на мастни киселини (FAME). Определяне на киселинно число
Fat and oil derivates - Fatty acid methyl ester (FAME) - Determination of acid value
ТК-32 
2020-02-27  
 
   
prEN 14105
Производни на мазнини и масла. Метилови естери на мастните киселини (FAME). Определяне съдържанието на свободен и общ глицерол, и на моно-, ди- и триглицериди
Fat and oil derivatives - Fatty Acid Methyl Esters (FAME) - Determination of free and total glycerol and mono-, di-, triglyceride contents
ТК-32 
2019-07-29  
 
   
prEN 14111 rev
Производни на мазнини и масла. Метилови естери на мастни киселини (FAME). Определяне на йодното число
Fat and oil derivatives - Fatty Acid Methyl Esters (FAME) - Determination of iodine value
ТК-32 
2020-02-27  
 
   
prEN 14112
Производни на мазнини и масла. Метилови естери на мастни киселини (FAME). Определяне на окислителна стабилност (изпитване с ускорено окисление)
Fat and oil derivatives - Fatty Acid Methyl Esters (FAME) - Determination of oxidation stability (accelerated oxidation test)
ТК-32 
2020-01-06  
 
   
EN 15741:2020
Фуражи: методи за вземане на проби и анализ. Определяне на органохлорни пестициди (OCPs) и полихлорирани бифенили (PCBs) чрез GC/MS
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of OCPs and PCBs by GC-MS
ТК-32 
2020-01-06  
 
   
EN 15742:2020
Фуражи: методи за вземане на проби и анализ. Определяне на органохлорни пестициди (OCPs) чрез GC/ECD
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of OCPs by GC-ECD
ТК-32 
2020-04-16  
 
   
prEN 15784
Фуражи: Методи за вземане на проби и анализ. Изолиране и преброяване на предполагаеми колонии на Bacillus spp.
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Isolation and enumeration of presumptive Bacillus spp.
ТК-32 
2020-04-16  
 
   
prEN 15786
Фуражи: Методи за вземане на проби и анализ. Изолиране и преброяване на Pediococcus spp.
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Isolation and enumeration of Pediococcus spp.
ТК-32 
2020-04-16  
 
   
prEN 15787
Фуражи: Методи за вземане на проби и анализ. Изолиране и преброяване на Lactobacillus spp.
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Isolation and enumeration of Lactobacillus spp.
ТК-32 
2020-04-16  
 
   
prEN 15788
Фуражи: Методи за вземане на проби и анализ. Изолиране и преброяване на Enterococcus (E. faecium) spp.
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Isolation and enumeration of Enterococcus (E. faecium) spp.
ТК-32 
2020-04-16  
 
   
prEN 15789
Фуражи: Методи за вземане на проби и анализ. Изолиране и преброяване на пробиотици - щамове дрожди (Saccharomyces cerevisiae)
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Isolation and enumeration of yeast probiotic strains (Saccharomyces cerevisiae)
ТК-32 
2020-01-02  
 
   
FprEN 15948
Зърнено-житни култури. Определяне на влага и протеин. Метод с използване на близка инфрачервена спектроскопия на цяло зърно
Cereals - Determination of moisture and protein - Method using Near-Infrared-Spectroscopy in whole kernels
ТК-32 
2020-03-02  
 
   
prEN 16923 rev
Хранителни продукти. Определяне на токсин Т-2 и токсин HT-2 в зърнени храни и продукти на зърнена основа, предназначени за кърмачета и малки деца, чрез LC-MS/MS след почистване със SPE
Foodstuffs - Determination of T-2 toxin and HT-2 toxin in cereals and cereal products for infants and young children by LC-MS/MS after SPE cleanup
ТК-32 
2019-12-26  
 
   
prEN 17203
Хранителни продукти. Определяне на цитринин в хранителни продукти чрез HPLC-MS/MS
Foodstuffs - Determination of citrinin in food by HPLC-MS/MS
ТК-32 
2020-03-07  
 
   
EN 17362:2020
Фуражи: методи за вземане на проби и за анализ. Определяне на пентахлорфенол (PCP) във фуражни суровини и комбинирани фуражи чрез течна хроматография с тандемна масспектрометрия (LC-MS/MS)
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of pentachlorophenol (PCP) in feed materials and compound feed by LC-MS/MS
ТК-32 
2020-05-10  
 
   
EN 17374:2020
Фуражи: методи за вземане на проби и анализ. Определяне на неорганичен арсен във фуражи чрез анионно-обменна масспектрометрия (HPLC-ICP-MS)
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of inorganic arsenic in animal feed by anion-exchange HPLC-ICP-MS
ТК-32 
2020-05-14  
 
   
FprEN 17375
Електронни цигари и течности за електронни цигари. Референтни течности за електронни цигари
Electronic cigarettes and e-liquids - Reference e-liquids
ТК-32 
2019-10-24  
 
   
prEN 17424
Хранителни продукти. Определяне на афлатоксини в подправки, различни от червения пипер чрез имуноафинитетнo пречистване в колона и високоефективна течна хроматография (HPLC) с флуориметричен детектор (FLD) и следколонна дериватизация
Foodstuffs - Determination of aflatoxins in spices other than paprika by IAC clean-up and HPLC-FLD with post-column derivatization
ТК-32 
2019-10-24  
 
   
prEN 17425
Хранителни продукти. Определяне на алкалоиди на моравото рогче в зърнено-житни култури и зърнено-житни продукти чрез течна хроматография (LC), съчетана с тандемна масспектрометрия (MS/MS) след почистване чрез дисперсионна екстракция в твърда фаза (dSPE)
Foodstuffs - Determination of ergot alkaloids in cereals and cereal products by dSPE clean-up and HPLC-MS/MS
ТК-32 
2020-02-27  
 
   
prEN 17462
Фуражи: методи за вземане на проби и анализ. Определяне на радиоизотопите Йод-131, Цезий-134 и Цезий-137 във фуражи
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of the radionuclides Iodine-131, Caesium-134 and Caesium-137 in feed
ТК-32 
2020-04-23  
2020-06-25  
prEN 17504
Фуражи: методи за вземане на проби и анализ. Определяне на госипол в семена на памук и фуражи чрез LC-MS/MS
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of gossypol in cotton seed and feeding stuff by LC-MS/MS
ТК-32 
2020-05-28  
2020-07-30  
prEN 17517
Фуражи: методи за вземане на проби и анализ. Определяне на минерално масло от наситени въглеводороди (MOSH) и минерално масло от ароматни въглеводороди (MOAH) чрез онлайн високоефективна течна хроматография - газова хроматография - пламъчно-йонизационна детекция (HPLC-GC-FID)
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of mineral oil saturated hydrocarbons (MOSH) and mineral oil aromatic hydrocarbons (MOAH) with on-line HPLC-GC-FID analysis
ТК-32 
2020-03-25  
 
   
prEN 17521
Хранителни продукти. Определяне на Alternaria токсини в семена от домати, пшеница и слънчоглед с пречистване чрез SPE и HPLC-MS/MS
Foodstuffs - Determination of Alternaria toxins in tomato, wheat and sunflower seeds by SPE clean-up and HPLC-MS/MS
ТК-32 
2020-05-12  
 
   
prEN 17547
Фуражи: методи за вземане на проби и анализ. Определяне съдържанието на витамини А, Е и D. Метод, използващ пречистване чрез екстракция на твърдата фаза и високоефективна течна хроматография
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of vitamin A, E and D content - Method using solid phase extraction clean-up and High Performance Liquid Chromatography
ТК-32 
2020-01-16  
 
   
prEN 1787
Хранителни продукти. Откриване на облъчени храни, съдържащи целулоза чрез ESR спектроскопия
Foodstuffs - Detection of irradiated food containing cellulose by ESR spectroscopy
ТК-32 
2019-01-04  
 
   
EN ISO 10272-1:2017/prA1
Микробиология на хранителната верига. Хоризонтален метод за откриване и изброяване на Campylobacter spp. Част 1: Метод за откриване. Изменение 1
Microbiology of the food chain - Horizontal method for detection and enumeration of Campylobacter spp. - Part 1: Detection method - Amendment 1

118 намерени, страница 1 от 4 Печат на резултата от търсенето        1 2 3 4