Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПРаботна програма на ТК-30

Начало » Стандартизация » Технически комитети » ТК-30 » Работна програма на ТК-30
Номер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
Етап
ТК
Начало
Край
ТК-30 
2020-04-07  
 
   
prEN 13134 rev
Спояване с твърд припой. Изпитване за одобряване на процедура
Brazing - Procedure approval
ТК-30 
2020-04-02  
 
   
prEN 14717 rev
Заваряване и сродни процеси. Контролен лист за екологична проверка
Welding and allied processes - Environmental check list
ТК-30 
2020-05-29  
2020-08-06  
prEN 15339-2
Термично пръскане. Изисквания за безопасност на съоръженията за термично пръскане. Част 2: Уреди за контрол на газа
Thermal spraying - Safety requirements for thermal spraying equipment - Part 2: Gas control units
ТК-30 
2020-07-01  
 
   
EN 17393:2020
Термично пръскане. Изпитване на опън на покрития на тръби
Thermal spraying - Tubular coating tensile test
ТК-30 
2020-06-11  
 
   
prEN ISO 10656
Съоръжения за електросъпротивително заваряване. Трансформатори. Трансформатори за вграждане в заваръчни пистолети (ISO 10656:2016)
Resistance welding Equipment - Transformers - Integrated transformers for welding guns (ISO 10656:2016)
ТК-30 
2019-10-03  
 
   
prEN ISO 10675-1 rev
Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Нива на приемане при радиографично изпитване. Част 1: Стомана, никел, титан и техните сплави
Non-destructive testing of welds - Acceptance levels for radiographic testing - Part 1: Steel, nickel, titanium and their alloys
ТК-30 
2019-10-03  
 
   
prEN ISO 10675-2 rev
Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Нива на приемане при радиографично изпитване. Част 2: Алуминий и неговите сплави
Non-destructive testing of welds - Acceptance levels for radiographic testing - Part 2: Aluminium and its alloys
ТК-30 
2020-06-03  
 
   
EN ISO 10863:2020
Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Ултразвуково изпитване. Използване на време-дифракционна технология (TOFD) (ISO 10863:2020)
Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Use of time-of-flight diffraction technique (TOFD) (ISO 10863:2020)
ТК-30 
2020-05-07  
 
   
prEN ISO 1089 rev
Конусни сглобки за електроди за обзавеждане за електросъпротивително точково заваряване. Размери (ISO 1089 rev)
Electrode taper fits for spot welding equipment - Dimensions (ISO 1089 rev)
ТК-30 
2020-02-12  
 
   
prEN ISO 12671
Термично пръскане. Термично напръскани покрития. Символно изобразяване върху чертежите (ISO/DIS 12671:2019)
Thermal spraying - Thermally sprayed coatings - Symbolic representation on drawings (ISO/DIS 12671:2019)
ТК-30 
2020-04-30  
2020-07-09  
   
prEN ISO 13585
Спояване с твърд припой. Изпит за квалификация на персонал и оператори за спояване с твърд припой (ISO/DIS 13585:2020)
Brazing - Qualification test of brazers and brazing operators (ISO/DIS 13585:2020)
ТК-30 
2019-03-01  
 
   
EN ISO 13918:2018/prA1
Заваряване. Шпилки и керамични втулки за електродъгово заваряване на шпилки. Изменение 1 (ISO 13918:2017/DAM 1:2018)
Welding - Studs and ceramic ferrules for arc stud welding - Amendment 1 (ISO 13918:2017/DAM 1:2018)
ТК-30 
2020-07-09  
 
   
prEN ISO 13919-2
Електроннолъчево и лазерно заварени съединения. Изисквания и препоръки за нивата на качество според несъвършенствата. Част 2: Алуминий, магнезий и техните сплави и чиста мед (ISO/DIS 13919-2:2020)
Electron and laser-beam welded joints - Requirements and recommendations on quality levels for imperfections - Part 2: Aluminium, magnesium and their alloys and pure copper (ISO/DIS 13919-2:2020)
ТК-30 
2020-01-20  
 
   
prEN ISO 14341
Заваръчни допълнителни материали. Електродни телове и вложен метал за електродъгово заваряване с топящ се електрод в защитна газова среда на нелегирани и дребнозърнести стомани. Класификация (ISO/DIS 14341:2019)
Welding consumables - Wire electrodes and weld deposits for gas shielded metal arc welding of non alloy and fine grain steels - Classification (ISO/DIS 14341:2019)
ТК-30 
2020-07-02  
 
   
prEN ISO 14922 rev
Термично пръскане. Изисквания за качество за произодителите на термично напръскани покрития. Система за осигуряване на качеството
Thermal spraying - Quality requirements for manufacturers of thermal sprayed coatings - Quality assurance system
ТК-30 
2020-02-08  
 
   
prEN ISO 15610 rev
Спецификация и квалификация на заваръчни процедури за метални материали. Квалификация въз основа на изпитани допълнителни заваръчни материали
Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Qualification based on tested welding consumables
ТК-30 
2020-06-04  
 
   
EN ISO 15614-1:2017/prA2
Спецификация и квалификация на заваръчни процедури за метални материали. Изпитване на заваръчна процедура. Част 1: Електродъгово и газово заваряване на стомани и електродъгово заваряване на никел и никелови сплави. Изменение 2 (ISO 15614-1:2017/DAM 2:2019)
Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 1: Arc and gas welding of steels and arc welding of nickel and nickel alloys - Amendment 2 (ISO 15614-1:2017/DAM 2:2019)
ТК-30 
2020-04-24  
2020-07-03  
   
prEN ISO 15614-12
Спецификация и квалификация за заваръчни процедури за метални материали. Изпитване на заваръчна процедура. Част 12: Точково, ролково и релефно електросъпротивително заваряване (ISO/DIS 15614-12:2020)
Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 12: Spot, seam and projection welding (ISO/DIS 15614-12:2020)
ТК-30 
2020-04-30  
2020-07-06  
   
prEN ISO 15614-13
Спецификация и квалификация на заваръчни процедури за метални материали. Изпитване на заваръчна процедура. Част 13: Челно електросъпротивително заваряване чрез налягане и електросъпротивително заваряване чрез частично стопяване (ISO/DIS 15614-13:2020)
Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 13: Upset (resistance butt) and flash welding (ISO/DIS 15614-13:2020)
ТК-30 
2020-06-02  
 
   
prEN ISO 15615
Съоръжения за газово заваряване. Ацетиленови колекторни системи за заваряване, рязане и сродни процеси. Изисквания за безопасност при устройства за високо налягане (ISO/DIS 15615:2020)
Gas welding equipment - Acetylene manifold systems for welding, cutting and allied processes - Safety requirements in high-pressure devices (ISO/DIS 15615:2020)
ТК-30 
2020-06-11  
 
   
prEN ISO 15616-4
Приемни изпитвания за CO2 на машини за лазерно висококачествено заваряване и рязане. Част 4: Машини с 2-D движеща се оптика (ISO 15616-4:2008)
Acceptance tests for CO2-laser beam machines for high quality welding and cutting - Part 4: Machines with 2-D moving optics (ISO 15616-4:2008)
ТК-30 
2020-06-05  
2020-07-14  
   
FprEN ISO 15792-1
Заваръчни допълнителни материали. Методи за изпитване. Част 1: Методи за изпитване на образци от изцяло наварен метал на стомана, никел и никелови сплави (ISO/FDIS 15792-1:2020)
Welding consumables - Test methods - Part 1: Preparation of all-weld metal test pieces and specimens in steel, nickel and nickel alloys (ISO/FDIS 15792-1:2020)
ТК-30 
2020-06-05  
2020-07-14  
   
FprEN ISO 15792-2
Заваръчни допълнителни материали. Методи за изпитване. Част 2: Подготовка на образци за изпитване от стомана чрез техника на единичен и двоен проход (ISO/FDIS 15792-2:2020)
Welding consumables - Test methods - Part 2: Preparation of single-run and two-run technique test pieces and specimens in steel (ISO/FDIS 15792-2:2020)
ТК-30 
2020-05-28  
 
   
prEN ISO 17279-3
Заваряване. Микросъединяване на високотемпературни свръхпроводници от 2-ро поколение. Част 3: Методи за изпитване на съединенията (ISO/DIS 17279-3:2020)
Welding - Micro joining of 2nd generation high temperature superconductors - Part 3: Test methods for joints (ISO/DIS 17279-3:2020)
ТК-30 
2019-04-18  
 
   
prEN ISO 17636-1 rev
Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Радиографично изпитване. Част 1: Технологии за изпитване посредством рентгеново и гама лъчение с използване на индустриални радиографични филми
Non-destructive testing of welds - Radiographic testing - Part 1: X- and gamma-ray techniques with film
ТК-30 
2019-04-18  
 
   
prEN ISO 17636-2 rev
Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Радиографично изпитване. Част 2: Технологии за изпитване посредством рентгеново и гама лъчение с използване на цифрови индикатори
Non-destructive testing of welds - Radiographic testing - Part 2: X- and gamma-ray techniques with digital detectors
ТК-30 
2020-05-29  
 
   
prEN ISO 17639
Изпитвания с разрушаване на заварени съединения на метални материали. Макроскопско и микроскопско изследване на заварените съединения
Destructive tests on welds in metallic materials - Macroscopic and microscopic examination of welds (ISO/DIS 17639:2020)
ТК-30 
2020-05-11  
 
   
prEN ISO 18274 rev
Заваръчни допълнителни материали. Плътни електродни телове, плътни лентови електроди, плътни телове и пръчки за заваряване чрез стопяване на никел и никелови сплави. Класификация
Welding consumables - Solid wire electrodes, solid strip electrodes, solid wires and solid rods for fusion welding of nickel and nickel alloys - Classification
ТК-30 
2020-04-27  
 
   
prEN ISO 18595
Електросъпротивително заваряване. Точково заваряване на алуминий и алуминиеви сплави. Заваряемост, заваряване и изпитване (ISO/DIS 18595:2020)
Resistance welding - Spot welding of aluminium and aluminium alloys - Weldability, welding and testing (ISO/DIS 18595:2020)
ТК-30 
2020-06-11  
 
   
prEN ISO 18785-1
Точково заваряване чрез триене с размесване. Алуминий. Част 1: Терминология (ISO 18785-1:2018)
Friction stir spot welding - Aluminium - Part 1: Vocabulary (ISO 18785-1:2018)

65 намерени, страница 1 от 3 Печат на резултата от търсенето        1 2 3