Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеРаботна програма на ТК-30

Начало » Стандартизация » Технически комитети » ТК-30 » Работна програма на ТК-30
Номер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
Етап
ТК
Начало
Край
ТК-30 
2019-02-14  
 
   
prEN 15339-2 rev
Термично пръскане. Изисквания за безопасност на съоръженията за термично пръскане. Част 2: Уреди за контрол на газа
Thermal spraying - Safety requirements for thermal spraying equipment - Part 2: Gas control units
ТК-30 
2019-09-05  
 
   
prEN 17393
Термично пръскане. Изпитване на опън на покрития на тръби
Thermal spraying - Tubular coating tensile test
ТК-30 
2019-02-13  
 
   
prEN ISO 10863
Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Ултразвуково изпитване. Използване на време-дифракционна технология (TOFD) (ISO/DIS 10863:2018)
Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Use of time-of-flight diffraction technique (TOFD) (ISO/DIS 10863:2018)
ТК-30 
2019-09-23  
 
   
prEN ISO 12671 rev
Термично пръскане. Термично напръскани покрития. Символно изобразяване върху чертежите
Thermal spraying - Thermally sprayed coatings - Symbolic representation on drawings
ТК-30 
2018-03-07  
 
   
prEN ISO 13585 rev
Спояване с твърд припой. Изпит за квалификация на персонал и оператори за спояване с твърд припой
Brazing -- Qualification test of brazers and brazing operators
ТК-30 
2019-03-01  
 
   
EN ISO 13918:2018/prA1
Заваряване. Шпилки и керамични втулки за електродъгово заваряване на шпилки. Изменение 1 (ISO 13918:2017/DAM 1:2018)
Welding - Studs and ceramic ferrules for arc stud welding - Amendment 1 (ISO 13918:2017/DAM 1:2018)
ТК-30 
2019-09-20  
 
   
FprEN ISO 13919-1
Заваряване. Електроннолъчево и лазерно заварени съединения. Изисквания и препоръки за нивата на качество според несъвършенствата. Част 1: Стомана, никел, титан и техните сплави (ISO/FDIS 13919-1:2019)
Electron and laser-beam welded joints - Requirements and recommendations on quality levels for imperfections - Part 1: Steel, nickel, titanium and their alloys (ISO/FDIS 13919-1:2019)
ТК-30 
2018-02-23  
 
   
prEN ISO 13919-2 rev
Заваряване. Електроннолъчево и лазерно заварени съединения. Ръководство за нивата на качество според несъвършенствата. Част 2: Алуминий и неговите заваряеми сплави
Welding -- Electron and laser beam welded joints -- Guidance on quality levels for imperfections -- Part 2: Aluminium and its weldable alloys
ТК-30 
2019-09-02  
 
   
prEN ISO 14341 rev
Заваръчни допълнителни материали. Електродни телове и вложен метал за електродъгово заваряване с топящ се електрод в защитна газова среда на нелегирани и дребнозърнести стомани. Класификация
Welding consumables - Wire electrodes and weld deposits for gas shielded metal arc welding of non alloy and fine grain steels - Classification
ТК-30 
2019-04-04  
 
   
prEN ISO 14922 rev
Термично пръскане. Изисквания за качество за произодителите на термично напръскани покрития. Система за осигуряване на качеството
Thermal spraying - Quality requirements for manufacturers of thermal sprayed coatings - Quality assurance system
ТК-30 
2019-10-04  
 
   
FprEN ISO 15607
Спецификация и квалификация на заваръчни процедури за метални материали. Общи правила (ISO/FDIS 15607:2019)
Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - General rules (ISO/FDIS 15607:2019)
ТК-30 
2019-10-02  
 
   
EN ISO 15609-1:2019
Спецификация и квалификация на заваръчни процедури за метални материали. Спецификация на заваръчна процедура. Част 1: Електродъгово заваряване (ISO 15609-1:2019)
Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure specification - Part 1: Arc welding (ISO 15609-1:2019)
ТК-30 
2019-10-02  
 
   
EN ISO 15609-2:2019
Спецификация и квалификация на заваръчни процедури за метални материали. Спецификация на заваръчна процедура. Част 2: Газово заваряване (ISO 15609-2:2019)
Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure specification - Part 2: Gas welding (ISO 15609-2:2019)
ТК-30 
2019-08-21  
 
   
EN ISO 15614-1:2017/A1:2019
Спецификация и квалификация на заваръчни процедури за метални материали. Изпитване на заваръчна процедура. Част 1: Електродъгово и газово заваряване на стомани и електродъгово заваряване на никел и никелови сплави. Изменение 1 (ISO 15614-1:2017/DAM 1:2018)
Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 1: Arc and gas welding of steels and arc welding of nickel and nickel alloys - Amendment 1 (ISO 15614-1:2017/Amd 1:2019)
ТК-30 
2019-08-27  
2019-10-24  
EN ISO 15614-1:2017/prA2
Спецификация и квалификация на заваръчни процедури за метални материали. Изпитване на заваръчна процедура. Част 1: Електродъгово и газово заваряване на стомани и електродъгово заваряване на никел и никелови сплави. Изменение 2 (ISO 15614-1:2017/DAM 2:2019)
Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 1: Arc and gas welding of steels and arc welding of nickel and nickel alloys - Amendment 2 (ISO 15614-1:2017/DAM 2:2019)
ТК-30 
2019-09-16  
 
   
prEN ISO 15614-7
Спецификация и квалификация на заваръчни процедури за метални материали. Изпитване на заваръчна процедура. Част 7: Наваряване (ISO 15614-7:2016)
Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 7: Overlay welding (ISO 15614-7:2016)
ТК-30 
2019-09-12  
 
   
EN ISO 15620:2019
Заваряване. Заваряване чрез триене на метални материали (ISO 15620:2019)
Welding - Friction welding of metallic materials (ISO 15620:2019)
ТК-30 
2019-08-28  
 
   
prEN ISO 15792-1 rev
Заваръчни допълнителни материали. Методи за изпитване. Част 1: Методи за изпитване на образци от изцяло наварен метал на стомана, никел и никелови сплави
Welding consumables - Test methods - Part 1: Test methods for all-weld metal test specimens in steel, nickel and nickel alloys
ТК-30 
2019-09-23  
 
   
prEN ISO 15792-2 rev
Заваръчни допълнителни материали. Методи за изпитване. Част 2: Подготовка на образци за изпитване от стомана чрез техника на единичен и двоен преход
Welding consumables - Test methods - Part 2: Preparation of single-run and two-run technique test specimens in steel
ТК-30 
2019-04-18  
 
   
prEN ISO 17636-1 rev
Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Радиографично изпитване. Част 1: Технологии за изпитване посредством рентгеново и гама лъчение с използване на индустриални радиографични филми
Non-destructive testing of welds - Radiographic testing - Part 1: X- and gamma-ray techniques with film
ТК-30 
2019-04-18  
 
   
prEN ISO 17636-2 rev
Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Радиографично изпитване. Част 2: Технологии за изпитване посредством рентгеново и гама лъчение с използване на цифрови индикатори
Non-destructive testing of welds - Radiographic testing - Part 2: X- and gamma-ray techniques with digital detectors
ТК-30 
2019-09-18  
 
   
EN ISO 18592:2019
Електросъпротивително заваряване. Изпитване с разрушаване на заваръчни шевове. Метод за изпитване на умора на многоточково заварени образци (ISO 18592:2019)
Resistance welding - Destructive testing of welds - Method for the fatigue testing of multi-spot-welded specimens (ISO 18592:2019)
ТК-30 
2019-08-19  
 
   
prEN ISO 21904-1
Здраве и безопасност при заваряване и сродни процеси. Технически средства за улавяне и отделяне на заваръчни газове. Част 1: Общи изисквания (ISO/DIS 21904-1:2019)
Health and safety in welding and allied processes - Equipment for capture and separation of welding fume - Part 1: General requirements (ISO/DIS 21904-1:2019)
ТК-30 
2019-08-19  
 
   
prEN ISO 21904-2
Здраве и безопасност при заваряване и сродни процеси. Технически средства за улавяне и отделяне на заваръчни газове. Част 2: Изисквания за изпитване и маркиране на ефективността на отделяне (ISO/DIS 21904-2:2019)
Health and safety in welding and allied processes - Equipment for capture and separation of welding fume -- Part 2: Requirements for testing and marking of separation efficiency
ТК-30 
2019-08-19  
 
   
prEN ISO 21904-4
Здраве и безопасност при заваряване и сродни процеси. Съоръжения за улавяне и разделяне на заваръчни газове. Част 4: Определяне на минималния дебит на въздуха на засмукващи устройства и дюзи (ISO/DIS 21904-4:2019)
Health and safety in welding and allied processes - Equipment for capture and separation of welding fume - Part 4: Determination of the minimum air volume flow rate of capture devices (ISO/DIS 21904-4:2019)
ТК-30 
2019-08-28  
 
   
prEN ISO 24034 rev
Заваръчни допълнителни материали. Плътни електродни телове, плътни телове и пръчки за заваряване чрез стопяване на титан и титанови сплави. Класификация
Welding consumables - Solid wire electrodes, solid wires and rods for fusion welding of titanium and titanium alloys - Classification
ТК-30 
2019-08-14  
 
   
prEN ISO 25239-1
Заваряване чрез триене. Алуминий. Част 1: Речник (ISO/DIS 25239-1:2019)
Friction stir welding - Aluminium - Part 1: Vocabulary (ISO/DIS 25239-1:2019)
ТК-30 
2019-08-14  
 
   
prEN ISO 25239-2
Заваряване чрез триене. Алуминий. Част 2: Проектиране на заварени съединения (ISO/DIS 25239-2:2019)
Friction stir welding - Aluminium - Part 2: Design of weld joints (ISO/DIS 25239-2:2019)
ТК-30 
2019-08-14  
 
   
prEN ISO 25239-3
Заваряване чрез триене. Алуминий. Част 3: Квалификация на операторите за заваряване (ISO/DIS 25239-3:2019)
Friction stir welding - Aluminium - Part 3: Qualification of welding operators (ISO/DIS 25239-3:2019)
ТК-30 
2019-08-14  
 
   
prEN ISO 25239-4
Заваряване чрез триене. Алуминий. Част 4: Спецификация и квалификация на заваръчни процедури (ISO/DIS 25239-4:2019)
Friction stir welding - Aluminium - Part 4: Specification and qualification of welding procedures (ISO/DIS 25239-4:2019)

50 намерени, страница 1 от 2 Печат на резултата от търсенето        1 2