Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеРаботна програма на ТК-101

Начало » Стандартизация » Технически комитети » ТК-101 » Работна програма на ТК-101
Номер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
Етап
ТК
Начало
Край
ТК-101 
2020-01-16  
 
   
prEN 15643
Устойчиво строителство. Обща рамка за оценяване на сгради и строителни съоръжения
Sustainability of construction works - Framework for assessment of buildings and civil engineering works
ТК-101 
2019-06-20  
 
   
EN 15804:2012+A1:2013/FprA2
Устойчиво строителство. Екологични декларации за продуктите. Основни правила за определяне на продуктовите категории за строителни продукти
Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Core rules for the product category of construction products
ТК-101 
2019-12-05  
 
   
prEN 15942 rev
Устойчиво строителство. Декларации за екологичност на продукти. Формат за комуникация на бизнеса
Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Communication format business-to-business
ТК-101 
2019-09-19  
 
   
prEN 17412
Строително информационно моделиране. Ниво на информационни изисквания. Концепции и принципи
Building Information Modelling - Level of Information Need - Concepts and principles
ТК-101 
2020-05-14  
 
   
prEN 17472
Устойчиво строителство. Оценяване на устойчиво строителство на инженерни съоръжения. Изчислителни методи
Sustainability of construction works - Sustainability assessment civil engineering works - Calculation methods
ТК-101 
2020-04-16  
 
   
prEN 17473
"Строително информационно моделиране (BIM)" - Формуляри за данни за продукти, за продукти и системи, използвани при строителни работи, съхранявани в речникова структура от данни. Част 2: Спецификация на формуляри за данни за продукт въз основа на хармонизирани технически спецификации по Регламента за строителни продукти (CPR) и начин за връзка на формулярите за данни за продукт с Промишлени основни класове (IFC)
Building information modelling (BIM) - Data templates for construction objects used in the life cycle of any built asset - Data templates based on harmonised technical specifications under the Construction Products Regulation (CPR)
ТК-101 
2018-02-15  
 
   
prEN ISO 12006-3 rev
Строителство на сгради. Организация на информацията в строителството. Част 3: Рамка за предоставяне на обектно ориентирана информация
Building construction -- Organization of information about construction works -- Part 3: Framework for object-oriented information
ТК-101 
2020-05-11  
 
   
EN ISO 16739-1:2020
Industry Foundation Classes (IFC) за обмен на данни в строителството и управлението на строителните активи. Част 1: Схема за данни (ISO 16739-1:2018)
Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries - Part 1: Data schema (ISO 16739-1:2018)
ТК-101 
2020-04-30  
2020-06-11  
FprEN ISO 19650-3
Организация и цифровизация на информация за строителство на сгради и инженерни съоръжения, включително строително информационно моделиране (BIM). Управление на информацията с използване на строително информационно моделиране. Част 3: Експлоатационен период на активите
Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling - Part 3: Operational phase of the assets (ISO/FDIS 19650-3:2020)
ТК-101 
2019-07-05  
 
   
prEN ISO 19650-4
Организация и цифровизация на информация за строителство на сгради и инженерни съоръжения, включително строително информационно моделиране (BIM). Управление на информацията с използване на строително информационно моделиране. Част 4: Информационен обмен (ISO 19650-4)
ISO 19650-4 Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling — Part 4 : Information exchange
ТК-101 
2020-05-14  
 
   
FprEN ISO 19650-5
Организация на информацията за строително монтажни работи. Управление на информацията с използване на строително информационно моделиране (BIM). Част 5: Спецификации за BIM по отношение на сигурността, дигитална среда за изграждане и управление на интелигентни активи (ISO/DIS 19650-5:2019)
Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) — Information management using building information modelling - Part 5: Security-minded approach to information management (ISO/FDIS 19650-5:2020)
ТК-101 
2020-03-19  
 
   
EN ISO 21597-1:2020
Информационни хранилища за извличане на данни. Спецификация за обмен. Част 1: Хранилище (ISO/DIS 21597-1:2018)
Information container for linked document delivery - Exchange specification - Part 1: Container (ISO 21597-1:2020)
ТК-101 
2018-11-30  
 
   
prEN ISO 21597-2
Информационни хранилища за извличане на данни. Спецификация за обмен. Част 2: Динамична семантика (ISO/DIS 21597-2:2018)
Information container for data drop - Exchange specification - Part 2: Dynamic semantics (ISO/DIS 21597-2:2018)
ТК-101 
2020-03-04  
 
   
EN ISO 23386:2020
Строително информационно моделиране и други дигитални процеси използвани в строителството. Методология за описване, създаване и поддържане на характеристики във взаимосвързани каталози с данни (ISO/DIS 23386:2019)
Building information modelling and other digital processes used in construction - Methodology to describe, author and maintain properties in interconnected data dictionaries (ISO 23386:2020)
ТК-101 
2020-04-16  
2020-05-12  
   
FprEN ISO 23387
Строително информационно моделиране (СИМ). Шаблони на данни за строителни обекти, използвани по време на жизнения цикъл на всеки построен актив. Понятия и принципи (ISO/DIS 23387:2019)
Building information modelling (BIM) - Data templates for construction objects used in the life cycle of any built asset - Concepts and principles (ISO/FDIS 23387:2020)
ТК-101 
2019-11-07  
 
   
CEN/TR 17005:2016/AC
Устойчиво строителство. Допълнителни екологични категории и показатели. Обща информация и възможности. Оценка на възможността за допълване на екологичните категории и свързаните с тях показатели, както и изчислителни методи за оценяване на екологичните характеристики на сгради
Sustainability of construction works - Additional environmental impact categories and indicators - Background information and possibilities - Evaluation of the possibility of adding environmental impact categories and related indicators and calculation methods for the assessment of the environmental performance of buildings
ТК-101 
2019-12-08  
 
   
CEN/TR 17439:2020
Ръководство за прилагане на EN ISO 19650-1 и -2 в Европа
Guidance on how to implement EN ISO 19650-1 and -2 in Europe

17 намерени, страница 1 от 1 Печат на резултата от търсенето        1