Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Работна програма на ТК-15

Начало » Стандартизация » Технически комитети » ТК-15 » Работна програма на ТК-15
Номер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
Етап
ТК
Начало
Край
ТК-15 
2020-06-18  
 
   
prEN 1018
Химични продукти, използвани при пречистване на води за питейни нужди. Калциев карбонат
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Calcium carbonate
ТК-15 
2020-05-28  
2020-07-30  
prEN 12120
Химикали, използвани при пречистване на води за питейни нужди. Натриев хидроген сулфит
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium hydrogen sulfite
ТК-15 
2020-05-28  
2020-07-30  
prEN 12121
Химикали, използвани при пречистване на води за питейни нужди. Натриев дисулфит
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium disulfite
ТК-15 
2020-06-01  
2020-08-06  
prEN 12123
Химикали, използвани за пречистване на води за питейни нужди. Амониев сулфат
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Ammonium sulfate
ТК-15 
2020-06-01  
2020-08-06  
prEN 12124
Химикали, използвани за пречистване на води за питейни нужди. Натриев сулфит
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium sulfite
ТК-15 
2020-06-01  
2020-08-06  
prEN 12125
Химикали, използвани за пречистване на води за питейни нужди. Натриев тиосулфат
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium thiosulfate
ТК-15 
2020-06-01  
2020-08-06  
prEN 12126
Химикали, използвани за пречистване на води за питейни нужди. Втечнен амоняк
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Liquefied ammonia
ТК-15 
2020-06-01  
2020-08-06  
prEN 12174
Химикали, използвани за пречистване на води за питейни нужди. Натриев хексафлуоросиликат
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium hexafluorosilicate
ТК-15 
2020-06-25  
2020-09-03  
prEN 12175
Химикали, използвани за пречистване на вода за питейни нужди. Хексафлуорсилициева киселина
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Hexafluorosilicic acid
ТК-15 
2020-06-26  
2020-08-06  
FprEN 13656
Почви, обработени биоотпадъци, утайки и отпадъци. Разлагане с хлороводородна (НСl), азотна (HNO3) и тетрафлуороборна (HBF4) или флуороводородна (HF) киселинна смес за последващо определяне на елементите
Soil, treated biowaste, sludge and waste - Digestion with a hydrochloric (HCl), nitric (HNO3) and tetrafluoroboric (HBF4) or hydrofluoric (HF) acid mixture for subsequent determination of elements
ТК-15 
2019-09-12  
 
   
prEN 13725
Емисии от стационарни източници. Определяне на концентрацията на мириса чрез динамична олфактометрия и степента на излъчване на мириса от стационарни източници
Stationary source emissions - Determination of odour concentration by dynamic olfactometry and odour emission rate from stationary sources
ТК-15 
2020-06-18  
 
   
prEN 14031
Експозиция на работното място. Количествено измерване на въздушно преносими ендотоксини
Workplace exposure - Quantitative measurement of airborne endotoxins
ТК-15 
2020-06-09  
2020-08-13  
prEN 1421
Химикали, използвани при пречистване на води за питейни нужди. Амониев хлорид
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Ammonium chloride
ТК-15 
2020-06-26  
 
   
prEN 14583 rev
Експозиция на работно място. Обемни устройства за вземане на проби от биоаерозоли. Общи изисквания за използване и оценяване на работата
Workplace exposure - Volumetric bioaerosol sampling devices - General requirements for use and evaluation of performance
ТК-15 
2020-05-17  
 
   
EN 14614:2020
Качество на водата. Указания за оценяване на хидроморфологични характеристики на реки
Water quality - Guidance standard for assessing the hydromorphological features of rivers
ТК-15 
2020-06-25  
 
   
prEN 14664
Химични продукти, използвани за пречистване на води за питейни нужди. Железен (III) сулфат, твърд
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Iron (III) sulfate, solid
ТК-15 
2020-06-11  
 
   
prEN 14735
Характеризиране на отпадъци. Подготвяне на проби от отпадъци за изпитване за екотоксичност
Characterization of waste - Preparation of waste samples for ecotoxicity tests
ТК-15 
2020-05-28  
2020-07-30  
prEN 14805
Химикали, използвани при пречистване на води за питейни нужди. Натриев хлорид за електрохлориране на място с използване на немембранна технология
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium chloride for on site electrochlorination using non-membrane technology
ТК-15 
2020-05-04  
 
   
prEN 14884 rev
Качество на въздуха. Емисии от стационарни източници. Определяне на общ живак: автоматизирани системи за измерване
Air quality - Stationary source emissions - Determination of total mercury: automated measuring systems
ТК-15 
2020-06-01  
2020-08-06  
prEN 15028
Химикали, използвани за пречистване на води за питейни нужди. Натриев хлорат
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium chlorate
ТК-15 
2020-05-28  
2020-07-30  
prEN 15030
Химикали, използвани за пречистване на води за питейни нужди. Сребърни соли за периодична употреба
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Silver salts for intermittent use
ТК-15 
2020-06-01  
2020-08-06  
prEN 15031
Химикали, използвани за пречистване на води в плувни басейни. Коагуланти на основата на алуминий
Chemicals used for treatment of swimming pool water - Aluminium based coagulants
ТК-15 
2020-06-19  
2020-08-27  
prEN 15072
Химикали, използвани за пречистване на вода в плувни басейни. Натриев дихлороизоцианурат, безводен
Chemicals used for treatment of swimming pool water - Sodium dichloroisocyanurate, anhydrous
ТК-15 
2020-06-19  
2020-08-27  
prEN 15073
Химикали, използвани за пречистване на вода в плувни басейни. Натриев дихлороизоцианурат, дихидрат
Chemicals used for treatment of swimming pool water - Sodium dichloroisocyanurate, dihydrate
ТК-15 
2020-06-19  
2020-08-27  
prEN 15075
Химикали, използвани за пречистване на вода в плувни басейни. Натриев хидроген карбонат
Chemicals used for treatment of swimming pool water - Sodium hydrogen carbonate
ТК-15 
2020-06-19  
2020-08-27  
prEN 15076
Химикали, използвани за пречистване на вода в плувни басейни. Натриев хидроксид
Chemicals used for treatment of swimming pool water - Sodium hydroxide
ТК-15 
2020-06-19  
2020-08-27  
prEN 15077
Химикали, използвани за пречистване на вода в плувни басейни. Натриев хипохлорит
Chemicals used for treatment of swimming pool water - Sodium hypochlorite
ТК-15 
2020-06-25  
2020-09-03  
prEN 15078
Химикали, използвани при пречистване на води в плувни басейни. Сярна киселина
Chemicals used for treatment of swimming pool water - Sulfuric acid
ТК-15 
2020-01-09  
 
   
prEN 15216
Екологични матрици. Определяне на общото количество разтворени твърди вещества (TDS) във вода и елуати. Допълнителен елемент
Environmental matrices - Determination of total dissolved solids (TDS) in water and eluates - Complementary element
ТК-15 
2020-06-03  
 
   
prEN 1540 rev
Експозиция на работното място. Терминология
Workplace exposure - Terminology

137 намерени, страница 1 от 5 Печат на резултата от търсенето        1 2 3 4 5