Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиРаботна програма на ТК-12

Начало » Стандартизация » Технически комитети » ТК-12 » Работна програма на ТК-12
Номер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
Етап
ТК
Начало
Край
ТК-12 
2020-03-11  
 
   
EN 12973:2020
Управление на стойността
Value Management
ТК-12 
2019-06-26  
 
   
ISO/AWI 10576-1
Статистически методи. Указания за оценяване на съответствието с определени изисквания
Statistical methods - Guidelines for the evaluation of conformity with specified requirements
ТК-12 
2019-06-07  
 
   
ISO/CD 13053-1
Системи за подобряване на процеса - Lean и Six Sigma. Част 1: Методология
Systems for process improvement - Lean & Six Sigma - Part 1: Methodology
ТК-12 
2019-06-26  
 
   
ISO/NP 13053-2
Системи за подобряване на процеса - Lean & Six Sigma. Част 2: Инструменти и техники
Systems for process improvement - Lean & Six Sigma - Part 2: tools and techniques
ТК-12 
2019-06-26  
 
   
ISO/DIS 13528
Статистически методи за използване при тестване на опитността чрез междулабораторно сравнение
Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparison
ТК-12 
2017-07-03  
 
   
ISO/DIS 16269-2
Статистическа интерпретация на данни. Част 2: Изпитвания и доверителни интервали, свързани с пропорции
Statistical interpretation of data - Part 2: Tests and confidence intervals relating to proportions
ТК-12 
2017-07-03  
 
   
ISO/DIS 16269-3
Статистическа интерпретация на данни. Част 3: Изпитвания за отклонение от нормалното разпределение
Statistical interpretation of data - Part 3: Tests for departure from the normal distribution
ТК-12 
2019-03-30  
 
   
ISO/DIS 16269-5
Статистическа интерпретация на данни. Част 5: Техники за оценяване и тестове за средни стойности и дисперсии
Statistical interpretation of data - Part 5: Techniques of estimation and tests relating to means and variances
ТК-12 
2020-02-02  
 
   
ISO/DIS 16337
Приложение на статистическите и свързаните с тях методи за нови технологии и процеси за разработване на продукти. Конструкция със стабилно допустимо отклонение (RTD)
Application of statistical and related methods to new technology and product development process - Robust Tolerance Design (RTD)
ТК-12 
2017-06-28  
 
   
ISO/AWI 16355-1
Прилагане на статистически и свързани с тях методи за разработване на нови технологии и продукти. Част 1: Общи принципи и перспективи за разгръщане на функциите на качеството (QFD)
Application of statistical and related methods to new technology and product development process - Part 1: General principles and perspectives of Quality Function Deployment (QFD)
ТК-12 
2017-06-28  
 
   
ISO/AWI 16355-2
Приложение на статистически и свързаните с тях методи за нови технологии и процеси за разработване на продукти. Част 2: Неколичествени подходи за получаване на мнение на клиента (Voice of Customer) и мнение на заинтересована страна (Voice of stakholders)
Applications of statistical and related methods to new technology and product development process - Part 2: Non-quantitative approaches for the acquisition of voice of customer and voice of stakeholder
ТК-12 
2019-06-21  
 
   
ISO/AWI 16355-3
Приложение на статистически и свързаните с тях методи за нови технологии и процеси за разработване на продукти. Част 3: Количествени подходи за получаване на мнение на клиента (voice of customer) и мнение на заинтересована страна (voice of stakholder)
Applications of statistical and related methods to new technology and product development process - Part 3: Quantitative approaches for the acquisition of voice of customer and voice of stakeholder
ТК-12 
2017-06-28  
 
   
ISO/AWI 16355-4
Приложение на статистически и свързаните с тях методи за нови технологии и процеси за разработване на продукти. Част 4: Анализи на неколичествено и количествено мнение на клиента (Voice of Customer, VOC) и мнение на заинтересована страна (Voice of Stakeholder)
Applications of statistical and related methods to new technology and product development process - Part 4: Analysis of non-quantitative and quantitative Voice of Customer and Voice of Stakeholder
ТК-12 
2017-06-28  
 
   
ISO/AWI 16355-5
Приложение на статистически и свързаните с тях методи за нови технологии и процеси за разработване на продукти. Част 5: Стратегия за решение
Applications of statistical and related methods to new technology and product development process - Part 5: Solution strategy
ТК-12 
2020-02-05  
 
   
ISO/FDIS 22514-3
Статистически методи в управлението на процес. Възможности и изпълнение. Част 3: Изследвания на машинното изпълнение по измерените данни за отделните части
Statistical methods in process management - Capability and performance - Part 3: Machine performance studies for measured data on discrete parts
ТК-12 
2019-06-06  
 
   
ISO/AWI 24185
Оценка на неопределеността на измерванията при автокорелиран процес
The evaluation of the uncertainty of measurements from an autocorrelated process
ТК-12 
2020-03-11  
 
   
ISO 2859-2:2020
Процедури за вземане на извадки за контрол по качествени признаци. Част 2: Планове за вземане на извадки, индексирани по граница за качество (LQ), за контрол на изолирана партида (ISO 2859-2:2020)
Sampling procedures for inspection by attributes - Part 2: Sampling plans indexed by limiting quality (LQ) for isolated lot inspection
ТК-12 
2020-02-05  
 
   
ISO/PRF 2859-4
Процедури за вземане на извадки по качествени признаци за приемане. Част 4: Процедури за оценяване на декларирани нива на качество
Sampling procedures for inspection by attributes - Part 4: Procedures for assessment of declared quality levels
ТК-12 
2018-06-19  
 
   
ISO/AWI 3534-5
Статистика. Речник и символи. Част 5: Терминология и символи. Част 5: Термини, използвани в големи бази данни (прогнозни анализи)
Statistics - Vocabulary and symbols - Part 5: Terms used in big data (predictive analytics)
ТК-12 
2020-01-07  
 
   
ISO/CD 3951-1
Процедури за вземане на извадка за проверка чрез променливи. Част 1: Спецификация за планове за единично вземане на извадка, индексирани по граница за качество за приемане (AQL) за контрол партида по партида за една характеристика на качеството и една AQL
Sampling procedures for inspection by variables - Part 1: Specification for single sampling plans indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection for a single quality characteristic and a single AQL
ТК-12 
2020-01-07  
 
   
ISO/CD 3951-6
Процедури за вземане на извадка за проверка чрез променливи. Част 6: Спецификация за единични планове за вземане на проби, индексирани чрез ограничаване на качеството (LQ)
Sampling procedures for inspection by variables - Part 6: Specification for single sampling plans indexed by limiting quality (LQ)
ТК-12 
2018-07-10  
 
   
ISO/WD 5725-3
Точност (истинност и прецизност) на методи за измерване и получените резултати. Част 3: Междинни мерки на прецизността на стандартен метод за измерване
Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results - Part 3: Intermediate precision and alternative designs for collaborative studies
ТК-12 
2020-01-24  
 
   
ISO 5725-4:2020
Точност (истинност и прецизност) на методите за измерване и резултатите. Част 4: Основни методи за определяне на истинността на стандартен метод за измерване
Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results - Part 4: Basic methods for the determination of the trueness of a standard measurement method
ТК-12 
2017-06-28  
 
   
ISO 7870-3:2012/NP Amd 1
Контролни карти. Част 3: Контролни карти за приемане
ТК-12 
2020-02-11  
2020-03-13  
   
ISO 7870-3
Контролни диаграми. Част 3: Контролни схеми за приемане
Control charts - Part 3: Acceptance control charts
ТК-12 
2020-01-28  
 
   
ISO/DIS 7870-4
Контролни карти. Част 4: Карти на кумулативните суми
Control charts - Part 4: Cumulative sum charts
ТК-12 
2020-03-11  
 
   
ISO 7870-7:2020
Контролни карти. Част 7: Многовариантни контролни карти (ISO 7870-7:2020)
Control charts - Part 7: Multivariate control charts
ТК-12 
2020-01-16  
 
   
ISO/FDIS 7870-9
Контролни карти. Част 9: Контролни карти за автокорелирани процеси
Control charts - Part 9: Control charts for stationary processes
ТК-12 
2020-01-07  
 
   
ISO/CD 28596
Процедури за вземане на извадки по качествени признаци за приемане. Двустепенни планове за вземане на извадка за одит и проверка на партиди съгласно предварителна информация
Sampling procedures by attributes - Two-stage sampling plans for auditing and lot inspection under prior information
ТК-12 
2017-06-28  
 
   
ISO/AWI TR 11462-4
Насоки за прилагане на контрол на статистическите процеси (SPC). Част 4: Набор от справочни данни за валидация на софтуера за анализ на процеса на измерване
Guidelines for implementation of statistical process control (SPC) - Part 4: Reference data sets for measurement process analysis software validation

40 намерени, страница 1 от 2 Печат на резултата от търсенето        1 2