Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПРаботна програма на ТК-11

Начало » Стандартизация » Технически комитети » ТК-11 » Работна програма на ТК-11
Номер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
Етап
ТК
Начало
Край
ТК-11 
2019-05-28  
 
   
prEN 13336 rev
Обработени кожи. Характеристика на кожи за тапицерия. Ръководство за подбор на кожи за мебели
Leather - Upholstery leather characteristics - Guide for selection of leather for furniture
ТК-11 
2019-05-28  
 
   
prEN 16223 rev
Обработени кожи. Изисквания за означение и описание на кожи за приложения в тапицерията и в автомобилния интериор. Част 1: Приложения в тапицерията
Leather - Requirements for the designation and description of leather in upholstery and automotive interior applications - Part 1: upholstery applications
ТК-11 
2020-06-01  
 
   
FprEN ISO 13365-1
Обработени кожи. Химично определяне съдържанието на консерванти (TCMTB, PCMC, OPP, OIT) в кожите чрез течна хроматография. Част 1: Метод на екстракция с ацетонитрил (ISO/FDIS 13365-1:2020)
Leather - Chemical determination of the preservative (TCMTB, PCMC, OPP, OIT) content in leather by liquid chromatography - Part 1: Acetonitrile extraction method (ISO/FDIS 13365-1:2020)
ТК-11 
2020-06-01  
 
   
FprEN ISO 13365-2
Обработени кожи. Химично определяне съдържанието на консерванти (TCMTB, PCMC, OPP, OIT) в кожите чрез течна хроматография. Част 1: Метод на екстракция с изкуствена пот (ISO/FDIS 13365-2:2020)
Leather - Chemical determination of the preservative (TCMTB, PCMC, OPP, OIT) content in leather by liquid chromatography - Part 2: Artificial perspiration extraction method (ISO/FDIS 13365-2:2020)
ТК-11 
2020-03-26  
 
   
EN ISO 14088:2020
Обработени кожи. Химични изпитвания. Метод за количествен анализ на дъбители чрез филтриране (ISO/FDIS 14088:2020)
Leather - Chemical tests - Quantitative analysis of tanning agents by filter method (ISO 14088:2020)
ТК-11 
2020-04-08  
 
   
prEN ISO 14931
Обработени кожи. Ръководство за подбор на кожи за облекла (с изключение на кожухарски кожи) (ISO/DIS 14931:2020)
Leather - Guide to the selection of leather for apparel (excluding furs) (ISO/DIS 14931:2020)
ТК-11 
2020-05-27  
 
   
prEN ISO 16181-1
Обувки. Потенциална възможност за наличие на критични субстанции в обувките и техните съставни части. Част 1: Определяне на фталати чрез екстракция с разтворител (ISO/DIS 16181-1:2019)
Footwear - Critical substances potentially present in footwear and footwear components - Part 1: Determination of phthalate with solvent extraction (ISO/DIS 16181-1:2019)
ТК-11 
2019-12-11  
 
   
prEN ISO 16181-2
Обувки. Потенциална възможност за наличие на критични субстанции в обувките и техните съставни части. Част 2: Определяне на фталати без екстракция с разтворител (ISO/DIS 16181-2:2019)
Footwear - Critical substances potentially present in footwear and footwear components - Part 2: Determination of phthalate without solvent extraction (ISO/DIS 16181-2:2019)
ТК-11 
2020-05-26  
2020-07-28  
prEN ISO 16186
Обувки. Потенциална възможност за наличие на критични субстанции в обувките и техните съставни части. Определяне на диметилфумарат (DMFU) в матевриали за обувки (ISO/DIS 16186:2020)
Footwear - Critical substances potentially present in footwear and footwear components - Determination of dimethyl fumarat (DMFU) in footwear materials (ISO/DIS 16186:2020)
ТК-11 
2020-04-09  
 
   
prEN ISO 17130
Обработени кожи. Физични и механични изпитвания. Определяне на изменението на размерите (ISO/DIS 17130:2020)
Leather - Physical and mechanical tests - Determination of dimensional change (ISO/DIS 17130:2020)
ТК-11 
2020-03-25  
 
   
EN ISO 17131:2020
Обработени кожи. Микроскопско идентифициране на кожи (ISO/FDIS 17131:2020)
Leather - Identification of leather with microscopy (ISO 17131:2020)
ТК-11 
2020-06-17  
 
   
prEN ISO 17226-1
Обработени кожи. Химично определяне на съдържанието на формалдехид. Част 1: Метод чрез използване на течна хроматография (ISO/DIS 17226-1:2020)
Leather - Chemical determination of formaldehyde content - Part 1: Method using liquid chromatography (ISO/DIS 17226-1:2020)
ТК-11 
2020-06-26  
 
   
FprEN ISO 17234-1
Обработени кожи. Химични изпитвания за откриване на определени видове азобагрила в обагрени кожи. Част 1: Откриване на определени ароматни амини, получени от азобагрила (ISO/FDIS 17234-1:2020)
Leather - Chemical tests for the determination of certain azo colorants in dyed leathers - Part 1: Determination of certain aromatic amines derived from azo colorants (ISO/FDIS 17234-1:2020)
ТК-11 
2019-06-19  
 
   
prEN ISO 18219-1
Обработени кожи. Определяне на хлорирани въглеводороди в кожи. Част 1: Хроматографски метод за хлорирани парафини с къса верига (SCCP) (ISO/DIS 18219-1:2019)
Leather - Determination of chlorinated hydrocarbons in leather – Part 1: Chromatographic method for short-chain chlorinated paraffins (SCCP) (ISO/DIS 18219-1:2019)
ТК-11 
2019-09-24  
 
   
prEN ISO 18219-2
Обработени кожи. Определяне на хлорирани въглеводороди в кожи. Част 1: Хроматографски метод за хлорирани парафини със средно дълги вериги (MCCP) (ISO/DIS 18219-2:2019)
Leather - Determination of chlorinated hydrocarbons in leather – Part 2: Chromatographic method for middle-chain chlorinated paraffins (MCCP) (ISO/DIS 18219-2:2019)
ТК-11 
2020-04-03  
 
   
prEN ISO 19574
Обувки и техните съставни части. Качествен метод за изпитване, чрез който се оценява противогъбична активност (изпитване за растеж) (ISO/DIS 19574:2020)
Footwear and footwear components - Qualitative test method to assess antifungal activity (growth test) (ISO/DIS 19574:2020)
ТК-11 
2020-04-21  
2020-06-22  
   
prEN ISO 19957
Обувки. Методи за изпитване на токове. Якост на закрепване на гвоздеите на тока (ISO/DIS 19957:2020)
Footwear - Test methods for heels - Heel pin holding strength (ISO/DIS 19957:2020)
ТК-11 
2020-06-08  
 
   
FprEN ISO 20136
Обработени кожи. Определяне способността на разградимост от микроорганизми (ISO/FDIS 20136:2020)
Leather - Determination of degradability by micro-organisms (ISO/FDIS 20136:2020)
ТК-11 
2020-06-21  
 
   
prEN ISO 21061
Обувки. Химични изпитвания. Общи принципи при подготовка на пробите (ISO/DIS 21061:2020)
Footwear - Chemical tests - General principles on the preparation of samples (ISO/DIS 21061:2020)
ТК-11 
2017-08-01  
 
   
prEN ISO 22517
Обработени кожи. Химични изпитвания. Определяне съдържанието на остатъци от пестициди в обработени кожи
Leather – Chemical tests - Determination of pesticide residues content in leather
ТК-11 
2018-04-13  
 
   
prEN ISO 23352
Обувки. Потенциална възможност за наличие на критични субстанции в обувките и техните съставни части. Определяне на тежки метали в материалите за обувки
Footwear - Critical substances potentially present in footwear and footwear components - Determination of heavy metals in footwear materials
ТК-11 
2020-06-09  
2020-07-15  
FprEN ISO 24263
Обувки. Здравина на закрепване на каишки, гарнитури и аксесоари (ISO/FDIS 24263:2020)
Footwear - Attachment strength of straps, trims and accessories (ISO/FDIS 24263:2020)
ТК-11 
2020-06-23  
2020-07-22  
FprEN ISO 24264
Обувки. Методи за изпитване на олекотени и плътни токове и капачета за токове. Здравина на закрепване на капачетата (ISO/FDIS 24264:2020)
Footwear - Test methods for hollow and compact heels and top pieces - Top piece attachment strength (ISO/FDIS 24264:2020)
ТК-11 
2020-06-23  
2020-07-30  
FprEN ISO 24265
Обувки. Методи за изпитване на горни части (саи). Устойчивост на триене с каучукова лента (ISO/FDIS 24265:2020)
Footwear - Test methods for uppers - Resistance to rubbing using a rubber strip (ISO/FDIS 24265:2020)
ТК-11 
2020-06-30  
2020-08-05  
FprEN ISO 24266
Обувки. Метод за изпитване на готова обувка - устойчивост на огъване (ISO/FDIS 24266:2020)
Footwear - Test methods for whole shoe - flexing durability (ISO/FDIS 24266:2020)
ТК-11 
2020-06-03  
 
   
prEN ISO 24267
Триене. Методи за изпитване на компоненти за обувки и обувки за свободно време (ISO/DIS 24267:2019)
Friction - Test methods for casual footwear and components (ISO/DIS 24267:2019)
ТК-11 
2020-03-20  
 
   
prEN ISO 24640
Обувки. Потенциална възможност за наличие на критични субстанции в обувките и техните съставни части. Метод за изпитване за количествено определяне на перфлуорирани съединения (PFC) в материали за обувки
Footwear - Critical substances potentially present in footwear and footwear components - Test method for quantitatively determine perfluorinated compounds (PFC) in footwear materials
ТК-11 
2019-09-09  
 
   
prEN ISO 27587
Обработени кожи. Химични изпитвания. Определяне на свободния формалдехид в дообработващите процеси (ISO/DIS 27587:2019)
Leather - Chemical tests - Determination of the free formaldehyde in process auxiliaries (ISO/DIS 27587:2019)
ТК-11 
2020-04-17  
 
   
EN ISO 3376:2020
Обработени кожи. Физични и механични изпитвания. Определяне якост на опън и относително удължение при скъсване (ISO 3376:2020)
Leather - Physical and mechanical tests - Determination of tensile strength and percentage elongation (ISO 3376:2020)
ТК-11 
2019-11-07  
 
   
prEN ISO 5402-1
Обработени кожи. Определяне на устойчивостта на огъване. Част 1: Метод с помощта на флексометър (ISO/DIS 5402-1:2019)
Leather - Determination of flex resistance - Part 1: Flexometer method (ISO/DIS 5402-1:2019)

40 намерени, страница 1 от 2 Печат на резултата от търсенето        1 2