Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеТК-79 Електроенергетика

Статус: Активен
Председател: д-р инж. Здравко Владимиров Георгиев
Секретар: инж. Розалина Халаджова
Телефон: 02/81 74 565
Е-майл: Rozalina.Haladzhova@bds-bg.org

Заглавие на български

Електроенергетика

Заглавие на английски

Energy

Област на действие на български

Стандарти в областта на електроенергетиката, отнасящи се за електрически силови уредби и съоръжения с номинално напрежение над 1 кV; Системи за фотоелектрическо преобразуване на енергията, Вятърни турбини, апаратура за измерване на електрическа енергия и управляване на товари; комплектни комутационни устройства за високо напрежение; въздушни линии за електропренасяне; предпазители за високо напрежение; силови трансформатори, измервателни трансформатори, малки силови трансформатори, реактори, силови захранващи елементи и подобни продукти; комутационна апаратура за напрежения над 1кV; вентилни отводи; мълниезащита на площни и линейни обекти СН и ВН; изолатори; високоволтови измервания; електрически релета, измервателни релета и защитни уредби; токове и напрежения при къси съединения; координация на изолацията; инструменти за работа под напрежение; силови системи за контрол и подобни съобщения;стандартни напрежения и честоти

Област на действие на английски

Standards in electricity, relating to electric power systems and equipment with rated voltages above 1 kV; Systems photoelectric energy conversion, wind turbines, equipment for measuring electricity and running loads; assemblies for high voltage overhead electrical lines, high voltage fuses, power transformers, instrument transformers, small power transformers, reactors, power supply components and related products; switchgear for voltages above 1kV, surge arresters, lightning protection of the area and linear objects MV and HV; insulators; high voltage measurements, electrical relays, measuring relays and protection systems; currents and voltages in short circuits, insulation coordination, tools to work under pressure, power control systems and similar messages; standard voltages and frequencies

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/CLC/JTC 2 - Активен

Електроенергетика
Power Engineering

CLC/SR 28 - Активен

Координация на изолацията
Insulation co-ordination

CLC/SR 32A - Активен

Предпазители за високо напрежение
High-voltage fuses

CLC/SR 36 - Активен

Изолатори
Insulators

CLC/SR 36B - Спрян

Изолатори за въздушни електрически линии
Insulators for overhead lines

CLC/SR 36C - Спрян

Изолатори за подстанции
Insulators for substations

CLC/SR 37 - Активен

Катодни отвoдители
Surge arresters

CLC/SR 42 - Активен

Техники за изпитвания при високи напрежения и високи токове
High-voltage and high-current test techniques

CLC/SR 68 - Активен

Магнитни сплави и стомани
Magnetic alloys and steels

CLC/SR 73 - Активен

Токове на късо съединение
Short-circuit currents

CLC/SR 95 - Спрян

Измервателни релета и защитни съоръжения
Measuring relays and protection equipment

CLC/SR 96 - Активен

Трансформатори, реактори, захранващи блокове и комбинации от тях
Transformers, reactors, power supply units, and combinations thereof

CLC/TC 11 - Активен

Въздушни електрически линии с напрежение над 1 кV променливо напрежение (1,5 кV постоянно напрежение)
Overhead electrical lines exceeding 1 kV a.c. (1,5 kV d.c.)

CLC/TC 13 - Активен

Измерване и управлениена електрическа енергия
Electrical energy measurement and control

CLC/TC 14 - Активен

Силови трансформатори
Power transformers

CLC/TC 17AC - Активен

Комутационни апарати за високо напрежение
High-voltage switchgear and controlgear

CLC/TC 36A - Активен

Проходни изолатори
Insulated bushings

CLC/TC 78 - Активен

Устройства и инструменти за работа под напрежение
Equipment and tools for live working

CLC/TC 82 - Активен

Слънчеви фотоволтаични енергийни системи
Solar photovoltaic energy systems

CLC/TC 88 - Активен

Вятърни турбини
Wind turbines

CLC/TC 8X - Активен

Аспекти на системите за захранване с електрическа енергия
System aspects of electrical energy supply

CLC/TC 99X - Активен

Силови инсталации за променливо напрежение над 1 kV a.c. (1,5 kV d.c.)
Power installations exceeding 1 kV a.c. (1,5 kV d.c.)

CEN/CLC/JWG 1 - Спрян

Eнергийни одити
Energy audits

CEN/CLC/JWG 2 - Спрян

Гаранции за произход и енергийни сертификати
Guarantees of origin and Energy certificates

CEN/CLC/JWG 3 - Спрян

Енергийно управление и свързаните с това услуги. Общи изисквания и квалификационни процедури
Energy Management and related services - General requirements and qualification procedures

CEN/CLC/JWG 4 - Спрян

Енергийна ефективност и изчисляване на енергоспестяването
Energy efficiency and saving calculation

CLC/TC 57 - Активен

Управление на електроенергийни системи и свързан с тях обмен на информация
Power systems management and associated information exchange

IEC/TC 17/SC 17A

Комутационни апарати
Switching devices

IEC/TC 17/SC 17C

Комплектни комутационни устройства
Assemblies

IEC/TC 32/SC 32A

Предпазители за високо напрежение
High-voltage fuses

IEC/TC 36/SC 36A

Проходни изолатори
Insulated bushings

IEC/TC 36/SC 36B

Изолатори за въздушни електрически линии
Insulators for overhead lines

IEC/TC 36/SC 36C

Изолатори за подстанции
Insulators for substations

IEC/TC 37/SC 37B

Компоненти за защита срещу отскоци на ниското напражение
Components for low-voltage surge protection

IEC/TC 11

Въздушни електрически линии
Overhead lines

IEC/TC 13

Измерване и управление на електрическа енергия
Electrical energy measurement and control

IEC/TC 14

Силови трансформатори
Power transformers

IEC/TC 17

Комутационни апарати
High-voltage switchgear and controlgear

IEC/TC 28

Координация на изолацията
Insulation co-ordination

IEC/TC 36

Изолатори
Insulators

IEC/TC 37

Катодни отвoдители
Surge arresters

IEC/TC 38

Измервателни трансформатори
Instrument transformers

IEC/TC 42

Техники за изпитвания при високи напрежения и високи токове
High-voltage and high-current test techniques

IEC/TC 57

Управление на захранващи системи и свързаните с тях комуникации
Power systems management and associated information exchange

IEC/TC 68

Магнитни сплави и стомани
Magnetic alloys and steels

IEC/TC 73

Токове на късо съединение
Short-circuit currents

IEC/TC 78

Работа под напрежение
Live working

IEC/TC 8

Аспекти на системите за захранване с електрическа енергия
System aspects of electrical energy supply

IEC/TC 82

Слънчеви фотоволтаични енергийни системи
Solar photovoltaic energy systems

IEC/TC 88

Системи за генериране на вятърна енергия
Wind energy generation systems

IEC/TC 94

Електрически релета с две състояния
All-or-nothing electrical relays

IEC/TC 95

Измервателни релета и защитни съоръжения
Measuring relays and protection equipment

IEC/TC 96

Трансформатори, реактори, захранващи блокове и комбинации от тях
Transformers, reactors, power supply units, and combinations thereof

IEC/TC 99

Координация на изолацията и управление на системи от силови електрически инсталации за високо напрежени над 1 кV променливо напрежение и 1,5 kV постоянно напрежение
Insulation co-ordination and system engineering of high voltage electrical power installations above 1,0 kV AC and 1,5 kV DC

CLC/TC 38 - Активен

Измервателни трансформатори
Instrument transformers

CLC/SR 8 - Спрян

Аспекти на системите за захранване с електрическа енергия
Systems aspects for electrical energy supply

IEC/TC 32

Предпазители
Fuses

ISO/IEC JPC 2 - Активен

Енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия. Обща терминология
Joint Project Committee - Energy efficiency and renewable energy sources - Common terminology

CEN/CLC/JWG 2 - Спрян

Гаранции за произход и енергийни сертификати
Guarantees of origin and Energy certificates

CEN/CLC/JWG 4 - Спрян

Енергийна ефективност и изчисляване на енергоспестяването
Energy efficiency and saving calculation

CEN/CLC/JTC 2 - Активен

Енергетика
Power Engineering

CLC/SR 57 - Спрян

Управление на захранващи системи и свързаните с тях комуникации
Power systems management and associated information exchange

CLC/TC 94 - Спрян

Релета
Relays

CLC/SR 94 - Активен

Електрически релета с две състояния
All-or-nothing electrical relays

CLC/TC 95X - Активен

Измервателни релета и защитни съоръжения
Measuring relays and protection equipment

CLC/SR 27 - Активен

Индустриални електронагревателни съоръжения и електромагнитна обработка
Industrial electroheating and electromagnetic processing

IEC/TC 27

Индустриални електронагревателни съоръжения и електромагнитна обработка
Industrial electroheating and electromagnetic processing

CLC/BTTF 132-2 - Активен

Преразглеждане на EN 50156 Електрически съоръжения за пещи и спомагателни съоръжения
Revision of EN 50156 "Electrical equipment for furnaces and ancillary equipment"

CEN/CLC/JWG 2 - Спрян

Гаранции за произход и енергийни сертификати
Guarantees of origin and Energy certificates

CLC/BTTF 146-1 - Активен

Загуби на малки трансформатори: методи за измерване, маркировка и други изисквания по отношение на регламента за екодизайн
Losses of small transformers : methods of measurement, marking and other requirements related to eco-design regulation

CEN/SS F23 - Активен

Енергия
Energy

CLC/SR 23K - Активен

Енергийно ефективни електрически продукти
Electrical energy efficiency products

CLC/SR 32 - Активен

Предпазители
Fuses

CLC/SR 114 - Активен

Морска енергия. Конвертори за енергията на вълни и приливи
Marine energy - Wave and tidal energy converters

CLC/SR 117 - Активен

Слънчеви термични електростанции
Solar thermal electric plants

CLC/SR 118 - Спрян

Потребителски интерфейс на интелигентни мрежи
Smart grid user interface

CLC/SR 120 - Активен

Системи за съхранение на електроенергия
Electrical Energy Storage (EES) Systems

CLC/SR 122 - Активен

Предавателни системи за ултрависоко, УВН, променливо напрежение
UHV AC transmission systems

ISO/TC 301 - Активен

Енергиен мениджмънт и енергийни спестявания
Energy management and energy savings

CEN/CLC/JTC 14 - Активен

Управление на енергията и енергийна ефективност в рамките на стратегията на енергоснабдяването
Energy management and energy efficiency in the framework of energy transition

CEN/CLC/JTC 14 - Активен

Управление на енергията, енергийни одити, енергийно спестяване
Energy management and energy efficiency in the framework of energy transition

CEN/CLC/JTC 15 - Активен

План за измерване на енергията за организации
Energy measurement plan for organizations

CEN/CLC/JTC 15 - Активен

План за измерване на енергията за организации
Energy measurement plan for organizations

CLC/SR 82 - Спрян

Слънчеви фотоволтаични енергийни системи
Solar photovoltaic energy systems