Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиТК-60 Газова инфраструктура

Статус: Активен
Председател: Валентин Станчев
Секретар: инж. Спас Бързаков
Телефон: 02/ 8174592
Е-майл: spas.barzakov@bds-bg.org

Заглавие на български

Газова инфраструктура

Заглавие на английски

Gas infrastructure

Област на действие на български

Стандартизация в областта на: - Анализ, транспортиране, добиване, съхраняване, снабдяване, потребление, измерване разхода на природен газ, инсталации и съоръжения за втечнен природен газ и нефт, материали, технически средства, съоръжения и подводни конструкции за нефтената и газовата промишленост; -котли и съдове под налягане; газови турбини, както и апаратура и оборудване за промишлени и геофизични изследвания, нефто-газодобиващо оборудване; оборудване за хидрогеоложко и инженерно-геоложко сондиране; нефтена и газова промишленост и др.

Област на действие на английски

Standardization in fields of: - analysis, transportation, mining, storage, distribution and consumption of natural gas; measuring the consumption of natural gas; installations and equipment for LNG and oil; materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries; - boilers and pressure vessels; - gas turbines; - appliances and equipment for industrial and geophysical investigations; oil and gas extraction equipment; equipment for hydro geological and engineering geological drilling; petroleum and natural gas industries, and etc.

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 12 - Активен

Материали, съоръжения и морски конструкции за нефтената, химическата и газовата промишлености
Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries

CEN/TC 108 - Спрян

Уплътнителни материали и смазочни вещества за газови устройства и оборудване
Sealing materials and lubricants for gas appliances and gas equipment

CEN/TC 109 - Активен

Котли за централно отопление на газови горива
Central heating boilers using gaseous fuels

CEN/TC 234 - Активен

Газова инфраструктура
Gas infrastructure

CEN/TC 235 - Активен

Регулатори на налягането на газа и свързаните с тях предпазни устройства за пренос и разпределение на газ
Gas pressure regulators and associated safety devices for use in gas transmission and distribution

CEN/TC 236 - Активен

Неиндустриални ръчнорегулируеми предпазно отсекателни вентили за газ и особени комбинации от вентили и други продукти
Non industrial manually operated shut-off valves for gas and particular combinations valves-other products

CEN/TC 237 - Активен

Разходомери за газ
Gas meters

CEN/TC 238 - Активен

Изпитвателни газове, изпитвателни налягания и категории на газовите уреди
Test gases, test pressures, appliance categories and gas appliance types

CEN/TC 282 - Активен

Инсталация и съоръжения за втечнен природен газ
Installation and equipment for LNG

CEN/TC 326 - Активен

Превозни средства на природен газ. Зареждане и експлоатация
Natural gas vehicles - Fuelling and operation

CEN/SS N21 - Активен

Газови горива и горивни газове
Gaseous fuels and combustible gas

ISO/TC 67 - Активен

Материали, съоръжения и морски конструкции за нефтената, химическата и газовата промишлености
Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries

CEN/SS S12 - Активен

Анализ на газ
Gas analysis

ISO/TC 158 - Активен

Анализ на газове
Analysis of gases

ISO/TC 193 - Активен

Природен газ
Natural gas

CEN/TC 399 - Активен

Използване на газови турбини. Безопасност
Gas Turbines applications - Safety