Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиТК-42 Корозия и защита от корозия

Статус: Активен
Председател: д-р Любомир Вучков
Секретар: инж. Иван Денев
Телефон: 02 817 4569
Е-майл: ivan.denev@bds-bg.org

Заглавие на български

Корозия и защита от корозия

Заглавие на английски

Corrosion and corrosion protection

Област на действие на български

Стандарти в областта на: защита на металите от корозия, метални и други неорганични покрития, катодни, анодни, галванични, хроматно-конверсионни и електроотложени покрития, термини и определения, повърхностна обработка, общи изисквания към разрушаващите методи за измерване на дебелината на покритията, ускорени корозионни изпитвания, методи за изпитване на адхезия и контрол на здравината на сцепление, корозионни изпитвания в естествени и изкуствени атмосферни условия, оценка на питингова корозия, определяне на устойчивост към интеркристална корозия и корозия под напрежение

Област на действие на английски

Standards about: corrosion protection of metals, metallic and other inorganic coatings, cathodic, anodic, electroplated, chromate conversion and electrodeposited coatings, terms and definitions, surface treatment, general requirements of destructive measurement methods of coating thickness, accelerated corrosion tests, adhesion test methods, corrosion tests in atmospheric and artificial environment, evaluation of pitting corrosion, determination of resistance to intergranular and stress corrosion

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 219 - Активен

Катодна защита
Cathodic protection

CEN/TC 262 - Активен

Метални и други неорганични покрития, включително за корозионна защита и корозионно изпитване на метали и сплави
Metallic and other inorganic coatings, including for corrosion protection and corrosion testing of metals and alloys

ISO/TC 107 - Активен

Метални и други неорганични покрития
Metallic and other inorganic coatings

ISO/TC 156 - Активен

Корозия на металите и сплавите
Corrosion of metals and alloys

ISO/TC 107/SC 3 - Активен

Електролитни покрития и сродни финишни покрития
Electrodeposited coatings and related finishes

ISO/TC 107/SC 4 - Активен

Горещи покрития (поцинковане, и т.н.)
Hot dip coatings (galvanized, etc.)

ISO/TC 107/SC 7 - Активен

Изпитвания на корозия
Corrosion tests

CEN/TC 360 - Активен

Системи за покритие на химическа апаратура и инсталации срещу корозия
Coating systems for chemical apparatus and plants against corrosion