Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПТК-28 Метрология

Статус: Активен
Председател: доц. д-р инж. Васил Богев
Секретар: инж. Валентина Зочинова
Телефон: 02/ 81 74 538
Е-майл: valentina.zochinova@bds-bg.org

Заглавие на български

Метрология

Заглавие на английски

General metrology

Област на действие на български

Стандарти, касаещи всички теоретически и практически аспекти, отнасящи се до измерванията, неопределеността на измерванията, средства за измерване, методите за измерване, методите за калибриране на средства за измерване, величини и единици за измерване, характеристики на измервателните уреди, сравнителни материали, изисквания към геометрията на продукти (GPS) и др.

Област на действие на английски

Standards on all theoretical and practical aspects, related to the measurement, uncertainty of the measurements, measuring instruments, methods of measurement, methods of calibration of measuring instruments, quantities and units of measurement, characteristics of measuring instruments, reference materials, geometrical product specifications (GPS) and etc.

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 92 - Активен

Водомери
Water meters

CEN/TC 176 - Активен

Средства за измерване на термална енергия
Thermal energy meters

CEN/TC 290 - Активен

Изисквания към размерите и геометрията на продукти и проверка
Dimensional and geometrical product specification and verification

CEN/TC 318 - Активен

Хидрометрия
Hydrometry

CLC/SR 25 - Активен

Величини и единици
Quantities and units

CEN/CLC/JWG NAWI - Спрян

Везни с неавтоматично действие
Non automatic weighing instruments

ISO/TC 12 - Активен

Величини и единици
Quantities and units

ISO/TC 30 - Активен

Измерване потока на флуиди в закрити канали
Measurement of fluid flow in closed conduits

ISO/TC 113 - Активен

Хидрометрия
Hydrometry

ISO/TC 213 - Активен

Изисквания към размерите и геометрията на продукти и проверка
Dimensional and geometrical product specifications and verification

IEC/TC 25

Величини и единици
Quantities and units

CEN/SS F02 - Активен

Единици и означения
Units and symbols

CEN/SS F05 - Активен

Средства за измерване
Measuring Instruments

CEN/CLC/JWG NAWI - Спрян

Везни с неавтоматично действие
Non automatic weighing instruments

CEN/TC 141 - Спрян

Манометри. Термометри. Средства за измерване и/или запис на температурата във веригата за охлаждане
Pressure gauges - Thermometers - Means of measuring and/or recording temperature in the cold chain

CEN/TC 244 - Разпуснат

Измерване потока на флуиди в закрити канали
Measurement of fluid flow in closed conduits

CEN/SS I03 - Активен

Допуски и сглобки
Limits and fits

ISO/TC 30/SC 2 - Активен

Устройства за диференциално налягане
Pressure differential devices

ISO/TC 30/SC 5 - Активен

Скоростни и масови методи
Velocity and mass methods

ISO/TC 30/SC 7 - Активен

Обемни методи, включващи водомери
Volume methods including water meters

ISO/TC 113/SC 2 - Активен

Устройства за измерване на дебит
Flow measurement structures

ISO/TC 113/SC 5 - Активен

Средства за измерване, оборудване и управление на данни
Instruments, equipment and data management

ISO/REMCO - Активен

Комитет за референтни материали
Committee on reference materials

CEN/TC 294 - Активен

Комуникационни системи за дистанционно отчитане
Communication systems for meters

CEN/TC 423 - Активен

Средства за измерване и/или запис на температурата във веригата за охлаждане
Means of measuring and/or recording temperature in the cold chain

CEN/CLC/JTC 18 - Активен

Везни с неавтоматично действие
Non automatic weighing instruments (NAWI)

CEN/CLC/JTC 18 - Активен

Везни с неавтоматично действие
Non automatic weighing instruments (NAWI)