Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”ТК-104 Поддържане. Съдове и съоръжения под налягане. Промишлени тръбопроводи

Статус: Активен
Председател: Григор Къшов
Секретар: инж. Жана Пламенова Кончарска - Георгиева
Телефон: 02/81 74 584
Е-майл: zhana.georgieva@bds-bg.org

Заглавие на български

Поддържане. Съдове и съоръжения под налягане. Промишлени тръбопроводи

Заглавие на английски

Maintenance. Vessels and pressure equipment. Industrial piping and pipelines

Област на действие на български

„Стандартизация в областта на поддържане на съоръжения по отношение на общоприложимите стандарти, в това число: документация за поддържане, критерии за проектиране, управление и контрол на услугите по поддържане на сгради, квалификация на персонала по поддържане, поддържане в рамките на управлението на физически активи, рамка за контрол въз основа на риска, указания за подготовка на договори за поддържане, процес на техническо поддържане и свързаните с него показатели, терминология в областта на поддържането“
Стандартизация в областта на:
- ненагрявани метални съдове под налягане, с изключение на криогенни съдове за индустриални газове и втечнен природен газ - проектиране, избор на материали, производство, инспекция, изпитване и безопасност;
- вентили за всички промишлени приложения и предпазни устройства за предотвратяване на свръхналягане (предпазни клапани и разрушителни дискове); регулиращи вентили, с изключение на тяхното задвижване и изключване. Изключени са санитарните принадлежности;
- фланци и техните съединения в тръбопроводи и тръбопроводни системи, с изключение на хидравлично и пневматично транспортиране на товари. Определяне на "номинално налягане" и "номинален размер";
- промишлени тръбопроводи - правила за проектиране и изграждане, избор на материали, изчисляване, производство, конструиране, инспекция, изпитване и избор на системи за безопасност. Изключени са битови тръбопроводи за отпадни води и канализационни системи, газова инфраструктура и транспортируеми съоръжения под налягане;
- оборудване за всички видове резервоари за съхранение и за бензиностанции, свързано със съхранението на горива, които са течности при атмосферни условия.

Област на действие на английски

„Standardization in the field of equipment maintenance with respect to generally applicable standards, including: maintenance documentation, design criteria, management and control of maintenance services for buildings, qualification of maintenance personnel, maintenance within physical asset management, risk-based inspection framework, guideline on preparation of maintenance contracts, maintenance process and associated indicators, maintenance terminology.
Standardization in the field of:
- unfired metallic pressure vessels, excluding cryogenic vessels for industrial gases and Liquefied Petroleum Gas - design, materials selection, manufacture, inspection and testing and safety (protection);
- valves for all industrial applications and overpressure protection devices (safety valves and bursting disks); control valves, excluding the actuator element and their interface. Excluded are sanitary accessories;
- flanges and their joints in pipelines and piping systems, excluding hydraulic and pneumatic load transmission. Definition of "nominal pressure" and "nominal size";
- industrial piping - rules of design and manufacturing, choice of materials, calculation, fabrication, installation, inspection, testing and choice of safety systems. Domestic wastewater pipelines and sewage systems, gas infrastructure, transportable pressure equipment are excluded;
- equipment for all kinds of storage tanks and for filling stations, relating to the storage of fuels, that are liquids under atmospheric conditions. “

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 319 - Активен

Поддържане
Maintenance

CEN/TC 54 - Активен

Ненагрявани съдове под налягане
Unfired pressure vessels

CEN/TC 69 - Активен

Индустриална арматура
Industrial valves

CEN/TC 74 - Активен

Фланци и фланцови съединения
Flanges and their joints

CEN/TC 267 - Активен

Промишлени тръбопроводи
Industrial piping and pipelines

CEN/TC 393 - Активен

Съоръжения за резервоари за гориво и за бензиностанции
Equipment for storage tanks and for filling stations