Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиТК-16 Архивна, библиотечна и информационна дейност

Статус: Активен
Председател: Александра Дипчикова
Секретар: Десислава Гуленова
Телефон: 02/81 74 581
Е-майл: Desislava.Gulenova@bds-bg.org

Заглавие на български

Архивна, библиотечна и информационна дейност

Заглавие на английски

Archive, librarianship and information activity

Област на действие на български

Стандартизация в областта на архивната, библиотечната и информационна дейност.
Уеднаквяване на практики, свързани с библиотеки, информационни центрове, издателства, архиви, музеи, както и с управлението на записи, индексирането, кодирането на имена и езици.
Стандартизиране на принципи, методи и приложения, свързани с терминологията и други езици, съдържанието на ресурси в контекста на многоезична комуникация и културното многообразие

Област на действие на английски

Standardization in archival, librarian and information activities.
Standardization of practices relating to libraries, information centers, publishers, archives, museums and records management, indexing, coding of names and languages.
Standardization of principles, methods and applications relating to terminology and other language content of the resources in the context of multilingual communication and cultural diversity

Съответствие с европейски и международни технически комитети

ISO/TC 46 - Активен

Информация и документация
Information and documentation

ISO/TC 46/SC 4 - Активен

Техническа съвместимост
Technical interoperability

ISO/TC 46/SC 8 - Активен

Качество - Статистика и оценка на изпълнението
Quality - Statistics and performance evaluation

ISO/TC 46/SC 9 - Активен

Идентификация и описание
Identification and description

ISO/TC 46/SC 10 - Активен

Изисквания към запазването на документи и условия за съхранение
Requirements for document storage and conditions for preservation

ISO/TC 46/SC 11 - Активен

Архиви/управление на записи
Archives/records management