Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоТК-15 Опазване на околната среда

Статус: Активен
Председател: Гл. ас. Д-р Вера Цветанова Павлова
Секретар: Екатерина Георгиева Славова
Телефон: 02/81 74 579
Е-майл: Ekaterina.Slavova@bds-bg.org

Заглавие на български

Опазване на околната среда

Заглавие на английски

Environment protection

Област на действие на български

Стандарти в областта на:
- Управлението на околната среда, включително системи и средства за управление на околната среда, дефиниране на термини и определения; оценка на жизнения цикъл на продуктите, екоетикитиране, характеризиране на околната среда и др.;
- Качество на въздуха, включително дефиниране на термини, вземане на проби, методи за характеризиране качеството на въздух на околна среда, въздух в затворени пространства и в работни помещения, определяне на ефективността на системите за очистване на газове и др.
- Качество на водата, включително дефиниране на термини, вземане на проби, методи за характеризиране качеството на водата;
- Качество на почвите, включително дефиниране на термини, класификация на почвите, измерване и отчитане на характеристиките и пр.
- Характеризиране и класифициране на отпадъците; методи за вземане на проби от отпадъци, физични, химични и биологични анализи и др.

Област на действие на английски

Scope of standards: air quality incl. terminology, sampling, characterization of ambient air quality methods, indoor air, management of gas cleaning systems and their efficiency etc.
Soil quality, incl. terminology, soil classification, characterization measurement and assessment etc. Environmental management, incl. environmental management systems and instruments; terminology definition, product life-cycle estimation; eco-labeling etc. Waste characterization and classification; waste sampling methods, physical, chemical and biological analyses etc.

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 230 - Активен

Анализ на водата
Water analysis

CEN/TC 264 - Активен

Качество на въздуха
Air quality

CEN/TC 292 - Спрян

Характеризиране на отпадъци
Characterization of waste

CEN/TC 308 - Активен

Характеризиране и управление на утайки
Characterization and management of sludge

CEN/TC 400 - Спрян

Хоризонтални стандарти в областта на утайки, биоотпадъци и почви
Horizontal standards in the fields of sludge, biowaste and soil

CEN/TC 137 - Активен

Оценка на работно място, изложено на химични и биологични агенти
Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents

CEN/TC 343 - Активен

Твърди възстановени горива
Solid Recovered Fuels

CEN/TC 345 - Спрян

Характеризиране на почви
Characterization of soils

ISO/TC 146 - Активен

Качество на въздуха
Air quality

ISO/TC 147 - Активен

Качество на водата
Water quality

ISO/TC 207 - Активен

Управление на околната среда
Environmental management

ISO/TC 146/SC 1 - Активен

Емисии от стационарни източници
Stationary source emissions

ISO/TC 146/SC 3 - Активен

Обкръжаваща/ заобикаляща атмосфера
Ambient atmospheres

ISO/TC 146/SC 4 - Активен

Общи аспекти
General aspects

ISO/TC 147/SC 1 - Активен

Терминология
Terminology

ISO/TC 147/SC 2 - Активен

Физични, химични и биохимични методи
Physical, chemical and biochemical methods

ISO/TC 147/SC 4 - Активен

Микробиологични методи
Microbiological methods

ISO/TC 147/SC 5 - Активен

Биологични методи
Biological methods

ISO/TC 147/SC 6 - Активен

Вземане на проби (общи методи)
Sampling (general methods)

ISO/TC 207/SC 1 - Активен

Системи за управление по отношение на околната среда
Environmental management systems

CEN/SS S26 - Активен

Управление по отношение на околната среда
Environmental management

CEN/SS S27 - Активен

Отпадъци. Характеризиране, обработване и насоки
Waste - Characterization, treatment and streams

CEN/SS S08 - Активен

Качество на въздуха
Air quality

CEN/TC 444 - Активен

Методи за изпитване за характеризиране на твърди матрици по отношение на околната среда
Environmental characterization of solid matrices

ISO/TC 207/SC 2 - Активен

Одит по отношение на околната среда и свързани с околната среда проучвания
Environmental auditing and related environmental investigations

ISO/TC 207/SC 3 - Активен

Етикетиране по отношение на околната среда
Environmental labelling

ISO/TC 207/SC 4 - Активен

Оценяване на резултатността по отношение на околната среда
Environmental performance evaluation

ISO/TC 207/SC 5 - Активен

Оценяване на жизнения цикъл
Life cycle assessment

ISO/TC 207/SC 7 - Активен

Управление на парникови газове и свързани с тях дейности
Greenhouse gas management and related activities

CEN/TC 426 - Активен

Домакински уреди, използвани за пречистване на вода, които не са свързани с водоснабдителната мрежа
Domestic appliances used for water treatment not connected to water supply