Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.ТК-0/ПС-31 Специализиран сервиз на слухови апарати. Биопродукти. Аналитични методи за откриване на перфлуороктан сулфонати (PFOS)

Статус: Активен
Председател:
Секретар: Екатерина Георгиева Славова
Телефон: 02/81 74 579
Е-майл: Ekaterina.Slavova@bds-bg.org

Заглавие на български

Специализиран сервиз на слухови апарати. Биопродукти. Аналитични методи за откриване на перфлуороктан сулфонати (PFOS)

Заглавие на английски

Hearing aid specialist services. Bio-based products. PFOS (perfluorooctanesulphonate)

Област на действие на български

Разработване на европейски стандарти, които се отнасят до предлагани от специалисти услуги за слухови апарати в усилията им да бъдат полезни на своите клиенти.
Преглед на методи и техники за определяне на съдържанието на биовъглерод в твърди, течни и газообразни продукти с използване на метода на радиоактивен въглерод. Това включва вземане на проби, обработване, калибриране, протоколиране; определяне на термини, които се използват в областта на биопродуктите, включително хоризонтални аспекти, свързани със стандарти за биопродукти; начини за деклариране и сертифициране, приложими към биопродуктите.
Определяне на перфлуороктансулфонати (PFOS) в концентрирани екстракти от покрити и импрегнирани твърди изделия, течни и противопожарни пени с използване на високо чувствителна течна хроматография в тандем с масспектрометрия (LC-tandemMS) или квадруполна масспектрометрия (LC-qMS). Методът е приложим за концентрации на PFOS в екстракционния разтвор в границите на 0,5 µg/l to 50 µg/l.
Разработване на европейски стандарт(и), които определят подходящи методи за изпитване за оценяване на емисии от горими освежители на въздуха и подобни продукти.

Предложената техническа дейност трябва да съсредоточи вниманието си върху разработването на три основни европейски стандарти за:

• разработване на стандартизирани методи за изпитване на емисии, които са резултат от използването на горими освежители на въздуха и подобни продукти
• методология за оценяване на резултатите от изпитване и на приемливи ограничения за емисии
• подходяща информация за емисиите, която ще бъдат представена от производителя и дистрибутор на горими освежители за въздух и подобни продукти на потребителите.

Стандартизация в областта на референтни критерии за училища за кучета- асистенти и кучета-водачи, и основни компетентности на инструктори по мобилност.

Област на действие на английски

Development of European standards that apply to the services offered by hearing aid professionals in their efforts to provide benefit for their clients.
An overview of methods and techniques for determination of the bio-based carbon content of solid, liquid and gaseous products, using the radiocarbon method. This includes sampling, pretreatment, calibration, reporting; determination of terms to be used in field of bio-based products, including horizontal aspects relevant for bio-based product standards; declaration and certification tools applicable to bio-based products.
Determination of perfluorooctanesulfonate (PFOS) in concentrated extracts from coated and impregnated solid articles, liquids and fire extinguishing foams using high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-tandemMS) or quadrupole mass spectrometry (LC-qMS).
The method is applicable for a concentration range for PFOS in the extract solution of 0,5 µg/l to 50 µg/l.
Elaboration of European standard(s) defining appropriate test methods for the emission evaluation of combustible air fresheners and similar products.

The proposed technical activity should focus its attention on the elaboration of three main European standards for:

• development of standardised test methods for the emissions resulting from the use of combustible air fresheners and similar products
• methodology for the assessment of test results and of acceptable emission limits
• appropriate information on emissions to be supplied by the manufacturer and distributor of combustible air fresheners and similar products to consumers.

Standardization in the field of reference criteria for Assistance Dog and Guide Dog Teams and mobility instructor essential competencies.

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 380 - Спрян

Специализиран сервиз на слухови апарати
Hearing aid specialist services

CEN/TC 382 - Спрян

Аналитични методи за откриване на перфлуороктан сулфонати (PFOS)
PFOS

CEN/TC 411 - Активен

Биопродукти
Bio-based products

CEN/TC 421 - Активен

Безопасност на емисии от горими освежители на въздуха
Emission safety of combustible air fresheners

CEN/TC 233 - Разпуснат

Биотехнологии
Biotechnology

CEN/TC 452 - Активен

Стандарти за училища за кучета-асистенти и кучета-водачи, и компетентности на инструктори
Assistance Dogs

CEN/TC 454 - Активен

Водорасли и продукти от водорасли
Algae and algae products