Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоТК-97 Интелигентни транспортни системи и логистика

Статус: Активен
Председател: доц. Николай Тодоров Атанасов
Секретар: инж. Гергана Петкова Илиева
Телефон: 02/81 74 567
Е-майл: gergana.ilieva@bds-bg.org

Заглавие на български

Интелигентни транспортни системи и логистика

Заглавие на английски

Intelligent transport system and logistics

Област на действие на български

Стандартизация в две направления: в областта на интелигентните транспортни системи и в областта на логистиката
Стандартизацията в областта на интелигентни транспортни системи е насочена към разработване на стандарти за системите за информация, комуникация и управление в областта на градския извънградския надземен транспорт, включително в интермодален и мултимодален аспект, информация за пътници/пътешественици, управление на трафика, обществен транспорт, търговски транспорт, услуги свързани със спешни случаи и търговия, основно свързани с "Интелигентните транспортни системи" (ИТС).
Стандартизацията в областта на логистика е насочена към разработване на стандарти за дейности и услуги, насочени към на транспортиране, съхранение, обработка на пътници, товари и лични вещи

Област на действие на английски

BDS/TC 97 encompasses standards in two fields: Intelligent transport systems (ITS) and Transport: logistics and services (TLS).
The standardization in field of ITS encompasses development of standards of information, communication and control systems in the field of urban and rural surface transportation, including intermodal and multimodal aspects, traveler information, traffic management, public transport, commercial transport, emergency services and commercial services, generally referred to as "Intelligent Transport Systems" (ITS).
The standardization in field of TLS encompasses development of standards for activities and services undertaken in support of the transport, storage, handling for passengers, freight and personal effects

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 278 - Активен

Интелигентни транспортни системи
Intelligent transport systems

CEN/TC 320 - Активен

Транспорт-Логистика и услуги
Transport - Logistics and services

ISO/TC 204 - Активен

Интелигентни транспортни системи
Intelligent transport systems

ISO/TC 241 - Активен

Системи за управление безопасността на пътния трафик
Road traffic safety management systems