Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеТК-0/ПС-16 Електростатика. Електрозаваряване

Статус: Активен
Председател:
Секретар: инж. Виолетка Георгиева
Телефон: 02/81 74 566
Е-майл: Violetka.Georgieva@bds-bg.org

Заглавие на български

Електростатика. Електрозаваряване

Заглавие на английски

Electrostatics. Electric welding

Област на действие на български

1.Стандартизация в областта на електростатиката, за да се осигурят насоките относно:
- методите за изпитване за оценяване на генерирането, задържането и разсейването на електростатичните заряди;
- установяването на ефекта от електростатичните разряди;
- методите за симулиране на явлението електростатика за целите на изпитването;
- изискванията за проектиране и въвеждане на зони за обработка или процедури за оборудване и материали, използвани за намаляване или елиминиранена електростатични опасности или нежелани ефекти.
2. Електрозаваряване – разработване на стандарти за електробезопасност, електромагнитна съвместимост и електромагнитни полета, свързани с конструкцията, инсталирането и използването на съоръжения за електро заваряване и свързаните с тях процеси в нормални и неблагоприятни условия на заваряване, като се вземат предвид всички аспекти на безопасността за защита от електрически и механични опасности за професионална и непрофесионална употреба и всички аспекти за опазване на околната среда. Обхванати са всички процеси, свързани с електрозаваряването, с изключение на тези, свързани с електромагнитните процеси.

Област на действие на английски

1.Standardization in the field of electrostatics to provide general guidance on
- test methods to evaluate the generation, retention and dissipation of electrostatic charges;
- ascertaining the effect of electrostatic discharges;
- methods of simulation of electrostatic phenomena for testing purposes;
- requirements for design and implementation of handling areas or procedures, equipment, and materials used to reduce or eliminate electrostatic hazards or undesirable effects
2. Electric welding - To prepare standards for electrical safety, EMC and EMF matters related to the construction, installation and use of equipment for electric welding and allied processes in both normal and adverse welding environments, taking into account all safety aspects for protection against electrical and mechanical hazards for professional and non professional use and all aspects to protect the environment. All electric welding processes are covered except electromagnetic processing

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CLC/SR 101 - Активен

Електростатика
Electrostatics

IEC/TC 101

Електростатика
Electrostatics

IEC/TC 26

Електрозаваряване
Electric welding

CLC/TC 26 - Активен

Електрозаваряване
Electric welding