Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоВръзки

Заглавие на български

Въжени линии

Заглавие на английски

REGULATION (EU) 2016/424 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 March 2016 on cableway installations and repealing Directive 2000/9/EC

Допълнителна информация

НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПОДСИСТЕМИТЕ И ПРЕДПАЗНИТЕ УСТРОЙСТВА ЗА ВЪЖЕНИ ЛИНИИ В сила от 21.04.2018 г. Приета с ПМС No 200 от 21.09.2017 г. Обн. ДВ. бр.78 от 29 Септември 2017; Наредбата се прилага за подсистемите и предпазните устройства за въжените линии,които са обхванати от Регламент (ЕС) 2016/424 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016г. относно въжените линии и за отмяна на Директива 2000/9/ЕО (ОВ, L 81/1 от 31март 2016 г.;попр.,ОВ,L 266 от 30 септември 2016 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2016/424"