Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Връзки

Заглавие на български

Асансьори

Заглавие на английски

Directive 2014/33/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to lifts and safety components for lifts (recast)

Допълнителна информация

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и на предпазните устройства за асансьори – Обн. ДВ, бр. 23 от 25.03.2016 г., в сила от 20.04.2016 г. Приета с ПМС No 47 от 15.03.2016 г. Наредбата въвежда съответните разпоредби на Директива 2014/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки по отношение на асансьори и предпазни устройства за асансьори (ОВ, L 96/251 от 29 март 2014 г.). Директива 2014/33/ЕС отменя на 20.04.2016 Директива 95/16/ЕО.