Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПВръзки

Заглавие на български

Средства за измерване

Заглавие на английски

Directive 2014/32/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of measuring instruments

Допълнителна информация

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерване - Обн. ДВ, бр. 23 от 25.03.2016 г., в сила от 20.04.2016 г. Приета с ПМС No 47 от 15.03.2016 г. Директива 2014/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на средства за измерване (ОВ, L 96/149 от 29 март 2014 г.). Делегирана директива (ЕС) 2015/13 на Комисията от 31 октомври 2014 г. за изменение на приложение III към Директива 2014/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на обхвата на разхода на водомерите (ОВ, L 3/42 от 7 януари 2015 г.). Директива 2014/32/ЕС без да се засяга член 50, отменя на 20 април 2016 Директива 2004/22/ЕО.