Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПВръзки

Заглавие на български

Съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера

Заглавие на английски

Directive 2014/34/EU Of The European Parliament And Of The Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (recast)

Допълнителна информация

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера - В сила от 20.04.2016 г., Приета с ПМС No 47 от 15.03.2016 г., Обн. ДВ. бр.23 от 25 Март 2016 г. изм. и доп., ДВ, бр.87 от 31.10.2017