Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиВръзки

Заглавие на български

Електронна идентификация и удостоверителни услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар

Заглавие на английски

Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing directive 1999/93/EC

Допълнителна информация

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 910/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕС Закон за електронния документ и електронния подпис Обн. ДВ. бр.34 от 6 Април 2001 г., изм. ДВ. бр.112 от 29 Декември 2001 г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006 г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006 г., изм. ДВ. бр.38 от 11 Май 2007 г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Декември 2010 г.