Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеВръзки

Заглавие на български

Обикновени съдове под налягане

Заглавие на английски

Directive 2014/29/EU of The European Parliament and of the Council of 26 February 2016 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of simple pressure vessels

Допълнителна информация

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съдовете под налягане – Обн. ДВ, бр. 23 от 25.03.2016 г., в сила от 20.04.2016 г. Приета с ПМС No 47 от 15.03.2016 г. Наредбата въвежда съответните разпоредби на Директива 2014/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на обикновените съдове под налягане (ОВ, L 96/45 от 29 март 2014 г.). Директива 2014/29/ЕС отменя на 20 април 2016 Директива 2009/105/ЕО.