Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Връзки

Заглавие на български

Отпадъци от електрическо и електронно оборудване(ОЕЕО)

Заглавие на английски

Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE)

Допълнителна информация

Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване - приета с ПМС № 256 от 13.11.2013 г., обн., ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 г., в сила от 01.01.2014 г. Изм. ДВ. бр.30 от 15 Април 2016г.