Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоВръзки

Заглавие на български

Регламент относно изисквания за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти

Заглавие на английски

REGULATION (EC) No 765/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 July 2008 setting out the requirements for accreditation and market surveillance relating to the marketing of products and repealing Regulation (EEC) No 339/93

Допълнителна информация

Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/new-legislative-framework-and-emas_en 34 бр. Хармонизирани Стандарти в 765/2008, 768/2008 и 1221/2009. 1. Закон за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието (ЗНАООС) и 2. Известен брой конкретни Наредби за съществените изисквания и оценяване съответствието на... (по отрасли) 3. Национална програма за надзор на пазара 2015 г. Република България.