Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеВръзки

Заглавие на български

Ограничаване на емисиите на определени замърсители във въздуха, изпускани от големи горивни инсталации

Заглавие на английски

Directive 2001/80/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2001 on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from large combustion plants

Допълнителна информация

Транспонирането на изискванията се осигурява от следните нормативни актове: 1. Наредба № 10 от 6.10.2003 г. за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на серен диоксид, азотни оксиди и общ прах, изпускани в атмосферния въздух от големи горивни инсталации; 2. НАРЕДБА № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (Издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на икономиката, министъра на здравеопазването и министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 64 от 5.08.2005 г., в сила от 6.08.2006 г.); 3. Наредба № 6 за реда и начина за измерване на емисиите от вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници; 4. Методика на МОСВ за изчисляване на емисии по балансови методи (аналогична на методиката CORINAIR); 5. Въз основа на приетата от Народното събрание Национална стратегия за развитие на енергетиката и енергийната ефективност за периода до 2010 година със средства на НФООС, е разработен Национален план за изпълнение задълженията на Република България по международните екологични споразумения.