Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиВръзки

Заглавие на български

Рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите

Заглавие на английски

Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy (substitutes Directive Reference 01/991 - Common Position on WFD)

Допълнителна информация

Транспонирането на изискванията се осигурява от следните нормативни актове: Директива 2008/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година за определяне на стандарти за качество на околната среда в областта на политиката за водите, за изменение и последваща отмяна на директиви 82/176/ЕИО, 83/513/ЕИО, 84/156/ЕИО, 84/491/ЕИО 86/280/ЕИО на Съвета и за изменение на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. Решение № 2455/2001/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2001 година за определяне на списък на приоритетните вещества в областта на политиката за водите и за изменение на Директива 2000/60/ЕО 1. Закон за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г.); 2. Наредба № 13 от 2 април 2007 г. за характеризиране на повърхностните води (ДВ. бр.37 от 8 Май 2007 г.); 3. Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (ДВ. бр.87 от 30 октомври 2007 г.); 4. НАРЕДБА за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители (обн., ДВ, бр. 88 от 9.11.2010 г.); 5. НАРЕДБА № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите (обн., ДВ, бр. 34 от 29.04.2011 г.);