Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиВръзки

Заглавие на български

Изисквания за ефективност на нови бойлери за топла вода с течно или газово гориво

Заглавие на английски

Efficiency requirements for new hot-water boilers fired with liquid or gaseous fuels

Допълнителна информация

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на котли за гореща вода, предназначени за работа с течни или газообразни горива, по отношение на коефициента на полезно действие Приета с ПМС № 138 от 21.06.2004 г., обн., ДВ, бр. 56 от 29.06.2004 г., в сила от 30.06.2005 г., изм., бр. 24 от 21.03.2006 г., в сила от 21.03.2006 г., бр. 28 от 4.04.2006 г., в сила от 4.04.2006 г., бр. 40 от 16.05.2006 г., в сила от 5.05.2006 г., изм. и доп., бр. 37 от 8.05.2007 г., изм., бр. 97 от 11.11.2008 г.