Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиВръзки

Заглавие на български

Регламент относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали

Заглавие на английски

Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC

Допълнителна информация

Наредба за опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба. ДВ 69/17.07.2002, изм. ДВ 62/16.07.2004, изм. ДВ 97/02.12.2005