Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Отоплителните системи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиВръзки

Заглавие на български

Изисквания за енергийна ефективност, приложими за баластите за луминесцентно осветление

Заглавие на английски

Directive 2000/55/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on energy efficiency requirements for ballasts for fluorescent lighting

Допълнителна информация

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на баласти за луминесцентни лампи по отношение на изискванията за енергийна ефективност В сила от 01.02.2005 г., приета с ПМС № 223 от 25.08.2004 г., обн. ДВ. бр.77 от 3 Септември 2004 г., изм. ДВ. бр.24 от 21 Март 2006 г., изм. ДВ. бр.28 от 4 Април 2006 г., изм. ДВ. бр.37 от 8 Май 2007 г., изм. ДВ. бр.97 от 11 Ноември 2008 г., отм. ДВ. бр.29 от 16 Април 2010 г. Отменена с § 1, т. 1 на Постановление № 62 от 8 април 2010 г. за отменяне на нормативни актове на Министерския съвет - ДВ, бр. 29 от 16 април 2010 г., в сила от 13.04.2010 г.