Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Връзки

Заглавие на български

Безопасност на играчките

Заглавие на английски

DIRECTIVE 2009/48/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 18 June 2009 on the Safety of Toys

Допълнителна информация

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките - ДВ, бр. 99 от 17 декември 2010 г., в сила от 20.07.2011 г. ДИРЕКТИВА (ЕС) 2018/725 НА КОМИСИЯТА от 16 май 2018 година за изменение, с цел адаптиране към техническия и научния прогрес, на част III, точка 13 от Приложение II към Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на детските играчки, по отношение на хром(VI) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.122.01.0029.01.ENG&toc=OJ:L:2018:122:TOC