Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПВръзки

Заглавие на български

Машини

Заглавие на английски

Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast)

Допълнителна информация

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините В сила от 29.12.2009 г. Приета с ПМС № 140 от 19.06.2008 г., обн. ДВ бр. 61 от 08.07.2008 г., попр. ДВ бр. 71 от 12.08.2008 г., изм. ДВ бр. 48 от 25.06.2010 г. изм.ДВ, бр.50 от 17.06.2014, изм. и доп.ДВ, бр.87 от 31.10.2017