Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”Регламент за козметични продукти
Регламент относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали
Торове
Въжени линии
Лични предпазни средства
Уреди, захранвани с газово гориво
Регламент за медицинските изделия, за изменение на Директива 2001/83/ЕО, Регламент (ЕО) No 178/2002 и Регламент (ЕО) No 1223/2009 и за отмяна на директиви 90/385/ЕИО и 93/42/ЕИО на Съвета
Регламент за медицинските изделия за инвитро диагностика и за отмяна на Директива 98/79/ЕО и Решение 2010/227/ЕС на Комисията
Регламент за прилагане на Директива 2005/32/EC по отношение на изискванията за екопроектиране на ненасочени лампи за бита
Регламент за прилагане на Директива 2005/32/EC по отношение на луминисцентни лампи без вграден баласт, газоразрядни лампи с висок интензитет и баласти и осветители, които могат да работят с такива лампи
Регламент за строителните продукти
Регламент относно изисквания за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти
Официален контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните
Електронна идентификация и удостоверителни услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар
Оперативна съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз
Шумови емисии на съоръжения, предназначени за употреба извън сградите
Рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите
Изгаряне на отпадъците
Ограничаване на емисиите на определени замърсители във въздуха, изпускани от големи горивни инсталации
Обща безопасност на продуктите
Оперативна съвместимост на електронни системи за пътно таксуване в Общността
Минимални изисквания за безопасност за тунели на трансевропейската пътна мрежа
Управление на отпадъците от миннодобивните индустрии
Машини
Качество на атмосферния въздух и по-чист въздух за Европа
Вътрешен превоз на опасни товари
Изисквания за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението
Постигане на устойчива употреба на пестициди
Безопасност на играчките
Посочване на консумацията на енергия и други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, върху етикети и в стандартна информация за продуктите
Енергийни характеристики на сградите
Транспортируеми съоръжения под налягане
Внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт
Ограничение за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване
Отпадъци от електрическо и електронно оборудване(ОЕЕО)
Пиротехнически изделия
Плавателни съдове за отдих и плавателни съдове за лично ползване
Взривни вещества за граждански цели
Обикновени съдове под налягане
Електромагнитна съвместимост
Везни с неавтоматично действие
Средства за измерване
Асансьори и предпазни устройства за асансьори
Съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера
Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
Радиосъоръжения
Електронно фактуриране при обществените поръчки
Съоръжения под налягане
Разгръщане на инфраструктура за алтернативни горива
Активни имплантируеми медицински изделия
Изисквания за ефективност на нови бойлери за топла вода с течно или газово гориво
Медицински изделия
Опаковки и отпадъци от опаковки
Изисквания за енергийна ефективност на домашни хладилници, замразители и комбинирани хладилници, захранвани с електроенергия
Морско оборудване
Пощенски услуги в Общността
Качество на бензиновите и дизеловите горива
Диагностични медицински изделия in vitro
Качество на водите, предназначени за консумация от човека
Депониране на отпадъци