Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандарти



БДС EN 15224:2017

БДС EN 15224:2017
Статус: Действащ
Език: Английски
Страници: 85
Публикуван: 2017-02-16
Свързани международни стандарти
IDT
EN 15224:2016
CEN/TC 362
Цена: 149.00 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Системи за управление на качеството. Прилагане на EN ISO 9001:2015 в здравеопазването

Заглавие на английски

Quality management systems - EN ISO 9001:2015 for healthcare

Област на действие на български

Този европейски стандарт определя изисквания за система за управление на качеството, когато организация в областта на здравеопазването: a) трябва да докаже своята способност да доставя постоянно продукти или услуга от областта на здравеопазването, отговарящи на изискванията на клиента и приложимите нормативни актове, създадени от законодателен или друг компетентен орган, и b) се стреми да увеличава удовлетвореността на своите клиенти чрез ефективно прилагане на системата, включително процесите за непрекъснато подобряване на системата и осигуряването на съответствие с изискванията на клиента и на приложимите законови и регулаторни изисквания, и с изискванията свързани с характеристиките на качеството; подходяща, коректна грижа, наличност, разполагаемост; непрекъснатост на грижата, ефикасност, ефективност, безпристрастност; грижа основана на доказателства/знания; грижа насочена върху пациента, включително физическа, психологическа и социална цялостност; с участие на пациента; безопасност за пациента и своевременност/достъпност. ЗАБЕЛЕЖКА 1 Нормативните изисквания могат да бъдат изразени като законови изисквания. Изисквания, свързани с материални ресурси, като например тъкан, кръвни продукти, фармацевтични продукти, продукти от клетъчни култури и медицинските изделия не са разгледани в обхвата на настоящия стандарт, тъй като те са регулирани в други документи. Този стандарт е насочен върху изискванията за клиничните процеси. Организациите, които са включили и изследователски или образователни процеси, или и двете в тяхната система за управление на качеството биха могли да използват изискванията на този стандарт, където е приложимо. Този стандарт има за цел да приспособи и да уточни изискванията, както и концепцията за "продукти и услуги" и насочеността към клиентите от EN ISO 9001:2015 към специфичните условия на здравеопазване, предоставящо основно услуги и където клиентите са предимно пациенти.

Област на действие на английски

This European Standard specifies requirements for a quality management system when a healthcare organization: a) needs to demonstrate its ability to consistently provide healthcare product or service that meets customer and applicable statutory and regulatory requirements, and b) aims to enhance customer satisfaction through the effective application of the system, including processes for improvement of the system and the assurance of conformity to customer requirements, applicable statutory and regulatory requirements and requirements related to the quality characteristics; appropriate, correct care; availability; continuity of care; effectiveness; efficiency; equity; evidence/knowledge based care; patient centred care including physical, psychological and social integrity; patient involvement; patient safety and timelines/accessibility. NOTE 1 Statutory and regulatory requirements can be expressed as legal requirements. Requirements related to material outputs such as tissue, blood products, pharmaceuticals, cell culture products and medical devices have not been focused in the scope of this standard as they are regulated elsewhere. This standard is focused on requirements for clinical processes. Organizations that also include research or education processes, or both in their quality management system could use the requirements in this standard where applicable. This standard aims to adjust and specify the requirements, as well as the “product and service” concept and customer perspectives in EN ISO 9001:2015 to the specific conditions for healthcare providing mainly services and where customers are mainly patients.

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN 15224:2017 заменя и отменя БДС EN 15224:2013 на 2017-02-16

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Отменен 
2013-05-17 
66 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Услуги в здравеопазването. Системи за управление на качеството. Изисквания, основани на EN ISO 9001:2008
Български
Действащ 
2019-03-14 
86 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на качеството. Прилагане на EN ISO 9001:2015 в здравеопазването