Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиБДС EN ISO 14001:2015

Начало » Стандартизация » Търсене » БДС EN ISO 14001:2015
БДС EN ISO 14001:2015
Статус: Действащ
Език: Български
Страници: 51
Публикуван: 2015-09-25
Свързани международни стандарти
IDT
EN ISO 14001:2015
CEN/SS S26
Цена: 105.00 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания с указания за прилагане (ISO 14001:2015)

Заглавие на английски

Environmental management systems - Requirements with guidance for use (ISO 14001:2015)

Област на действие на български

ISO 14001:2015 посочва изискванията на система за управление по околна среда, които организацията може да използва за повишаване на резултатността си спрямо околната среда. ISO 14001:2015е предназначен за използване от организация, която се стреми да управлява отговорностите си за околната среда по системен начин, който допринася за екологичния стълб на устойчивостта. ISO 14001:2015 подпомага организацията в постигането на очакваните резултати от нейната система за управление по околна среда, които носят добавена стойност за околната среда, за самата организация и за заинтересованите страни. В съответствие с политиката по околна среда на организацията очакваните резултати от системата за управление по околна среда включват: − подобряване на резултатността спрямо околната среда; − изпълнение на задълженията за спазване; − постигане на целите по околна среда. ISO 14001:2015 е приложим за всяка организация, независимо от нейния размер, вид и естество, и се прилага за аспектите на околната среда за дейностите, продуктите и услугите, за които организацията е определила, че може да контролира или да повлиява, като отчита перспективата на жизнения цикъл. Този международен стандарт не посочва специфични критерии за резултатност спрямо околната среда. За системно подобряване на управлението по околна среда ISO 14001:2015 може да бъде ползван целият международен стандарт или части от него. Претенциите за съответствие с този международен стандарт, обаче, не са приемливи, освен ако всички изисквания са включени в системата за управление по околна среда на организацията и са изпълнени без изключение.

Област на действие на английски

ISO 14001:2015 specifies the requirements for an environmental management system that an organization can use to enhance its environmental performance. ISO 14001:2015 is intended for use by an organization seeking to manage its environmental responsibilities in a systematic manner that contributes to the environmental pillar of sustainability. ISO 14001:2015 helps an organization achieve the intended outcomes of its environmental management system, which provide value for the environment, the organization itself and interested parties. Consistent with the organization''s environmental policy, the intended outcomes of an environmental management system include: · enhancement of environmental performance; · fulfilment of compliance obligations; · achievement of environmental objectives. ISO 14001:2015 is applicable to any organization, regardless of size, type and nature, and applies to the environmental aspects of its activities, products and services that the organization determines it can either control or influence considering a life cycle perspective. ISO 14001:2015 does not state specific environmental performance criteria. ISO 14001:2015 can be used in whole or in part to systematically improve environmental management. Claims of conformity to ISO 14001:2015, however, are not acceptable unless all its requirements are incorporated into an organization''s environmental management system and fulfilled without exclusion.

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN ISO 14001:2015 заменя и отменя БДС EN ISO 14001:2005 на 2015-09-25

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Български
Отменен 
1998-01-01 
26 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на околната среда. Спецификация и указания за нейното прилагане (ISO 14001:1996)
Български
Отменен 
2005-12-29 
34 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания и указания за прилагане (ISO 14001:2004)
Английски
Действащ 
2015-09-25 
48 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания с указания за прилагане (ISO 14001:2015)