Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”БДС ISO 10957:2015

БДС ISO 10957:2015
Статус: Действащ
Език: Български
Страници: 17
Публикуван: 2015-05-18
Свързани международни стандарти
IDT
ISO 10957:2009
ISO/TC 46/SC 9
Цена: 35.00 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Информация и документация. Международен стандартен номер за музикални издания (ISМN)

Заглавие на английски

Information and documentation - International standard music number (ISMN)

Област на действие на български

Този Международен стандарт установява Международния стандартен номер за музикални издания (ISMN), който е средство за уникална идентификация на изданията с нотирана музика. Той установява присъждането на уникален ISMN на такива издания, за да отличи едно издание на определено заглавие или отделна съставна част на издание от всички други издания. Този Международен стандарт уточнява и структурата на ISMN и неговото място върху изданията на нотирана музика. Този Международен стандарт се прилага за издания на нотирана музика. ISMN може да бъде използван и за идентифицирането на издания на нотирана музика, които образуват едно цяло с други носители (напр. издание, което заедно със звукозапис образува един продукт). ISMN не е подходящ за идентифициране на материали на други носители, като звукови и аудиовизуални продукти (напр. CD и DVD), които са излезли отделно, и за които се прилагат други стандарти като ISO 3901 (Международен стандартен код за записи) и ISO 15706 (Международен стандартен номер за аудиовизуални записи). ISMN не е подходящ за идентифициране на самите продукти (CD и DVD), за които може да бъде използван Европейският 13-цифров баркод за продуктов номер (EAN).

Област на действие на английски

This International Standard specifies the International standard music number (ISMN), which is a means of uniquely identifying editions of notated music. It specifies the assignment of a unique ISMN on such editions so as to distinguish one edition of a title or one separate component of an edition from all other editions. This International Standard also specifies the construction of an ISMN and its location on editions of notated music. This International Standard is applicable to editions of notated music. The ISMN can also be used to identify editions of notated music that are presented with other media to form an integrated whole (e.g. an edition that, together with a sound recording, forms a single product). The ISMN is not suitable for the identification of material in other media that are issued separately, such as sound or audiovisual products (e.g. CDs or DVDs), for which other standards such as ISO 3901 (International Standard Recording Code) and ISO 15706 (International Standard Audiovisual Number) are applicable. The ISMN is not suitable for the identification of the products themselves (CDs or DVDs), for which the European article numbering (EAN) 13-digit bar code can be used.

Технически комитет

ICS

Няма връзка с ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

Няма връзка с национални стандарти