Logo Български институт за стандартизация
България, София 1797,
ж.к. "Изгрев" ул. "Лъчезар Станчев" № 13,
тел.: +359 2 8174 525
Date: 2020-07-06 - Time: 23:20


БДС EN 12845:2015
Статус: Отменен
Език: Английски
Страници: 208
Публикуван: 2015-12-15
Свързани международни стандарти
IDT
EN 12845:2015
CEN/TC 191
Цена: 272.20 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Стационарни пожарогасителни инсталации. Автоматични спринклерни инсталации. Проектиране, монтиране и поддържане

Заглавие на английски

Fixed firefighting systems - Automatic sprinkler systems - Design, installation and maintenance

Област на действие на български

Този европейски стандарт определя изисквания и дава препоръки за проектирането, монтажът и поддръжката на стационарни спринклерни инсталации в сгради и промишлени предприятия, както и специфични изисквания за спринклерни инсталации, които са неразделна част от мерките за защита на човешкия живот. Този стандарт се отнася само за видовете спринклери, определени в EN 12259-1 (виж приложение L). Изискванията и препоръките на този европейски стандарт се прилагат също и за всяко допълнение, разширение, ремонт или друга промяна в дадена спринклерна инсталация. Те са неприложими за инсталациите с разпръскване на вода или обливане. Той обхваща класификацията на опасностите, осигуряване на захранване с вода, използваните компоненти, монтажа и изпитването на инсталациите, поддържането и разширяването на съществуващите инсталации и определя конструктивните елементи на сградите, които са минимално необходими за правилното функциониране на спринклерните инсталации, съответстващи на този европейски стандарт. Този европейски стандарт не се отнася за захранване с вода на други инсталации освен спринклерните. Неговите изисквания могат да бъдат използвани като ръководство за други стационарни пожарогасителни инсталации, при условие че всички специфични изисквания за другите пожарогасителни инсталации ще бъдат взети под внимание. Този стандарт е предназначен за използване от всички, които се занимават със закупуване, проектиране, монтиране, изпитване, контрол, одобряване, експлоатиране и поддържане на автоматични спринклерни инсталации, за да се гарантира, че инсталациите ще работят, както е предвидено през целия им срок на служба. Този стандарт е предназначен само за стационарни спринклерни инсталации в сгради и други помещения на сушата. Макар че неговите основни принципи могат добре да се прилагат и към други случаи на използване (например на море). За тези случаи би трябвало да се вземат предвид допълнителни съображения. Изискванията не са валидни за автоматични спринклерни инсталации на кораби, в самолети, на сухоземни превозни средства и подвижни пожарогасителни съоръжения, както и в подземните инсталации в минната промишленост. Отклонения на спринклерната инсталация от проекта могат да бъдат допуснати, когато такива отклонения са показали, че осигуряват ниво на защита най-малко еквивалентно на този европейски стандарт, например чрез средствата на пълномащабно изпитване на огън, когато това е подходящо, и когато проектните критерии са били напълно документирани.

Област на действие на английски

This European Standard specifies requirements and gives recommendations for the design, installation and maintenance of fixed fire sprinkler systems in buildings and industrial plants, and particular requirements for sprinkler systems that are integral to measures for the protection of life. This European Standard covers only the types of sprinkler specified in EN 12259 1 (see Annex L). The requirements and recommendations of this European Standard are also applicable to any addition, extension, repair or other modification to a sprinkler system. They are not applicable to water spray or deluge systems. It covers the classification of hazards, provision of water supplies, components to be used, installation and testing of the system, maintenance, and the extension of existing systems, and identifies construction details of buildings which are the minimum necessary for satisfactory performance of sprinkler systems complying with this European Standard. This European Standard does not cover water supplies to systems other than sprinklers. Its requirements can be used as guidance for other fixed firefighting extinguishing systems, provided that any specific requirements for other firefighting extinguishing supplies are taken into account. This European Standard is intended for use by those concerned with purchasing, designing, installing, testing, inspecting, approving, operating and maintaining automatic sprinkler systems, in order that such equipment will function as intended throughout its life. This European Standard is intended only for fixed fire sprinkler systems in buildings and other premises on land. Although the general principles might well apply to other uses (e.g. maritime use). For these other uses additional considerations should be taken into account. The requirements are not valid for automatic sprinkler systems on ships, in aircraft, on vehicles and mobile fire appliances or for below ground systems in the mining industry. Sprinkler system design deviations might be allowed when such deviations have been shown to provide a level of protection at least equivalent to this European Standard, for example by means of full-scale fire testing where appropriate, and where the design criteria have been fully documented.

Технически комитет

ТК-1 - Пожаро- и взривозащита

ICS

13.220.20 - Защита срещу пожар

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN 12845:2015+A1:2020 заменя и отменя БДС EN 12845:2015 на 2020-05-18
БДС EN 12845:2015 заменя и отменя БДС EN 12845:2004+A2:2009 на 2015-12-15

Забележка

AC:2016

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Отменен 
2004-06-30 
177 
233.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни противопожарни инсталации. Автоматични спринклерни инсталации. Проектиране монтиране и поддържане
Английски
Отменен 
2009-08-21 
182 
272.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Автоматични спринклерни инсталации. Проектиране, монтиране и поддържане
Български
Отменен 
2012-03-16 
167 
233.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Автоматични спринклерни инсталации. Проектиране, монтиране и поддържане
Английски
Отменен 
2006-04-21 
177 
233.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни противопожарни инсталации. Автоматични спринклерни инсталации. Проектиране, монтиране и поддържане
Български
Отменен 
2007-02-28 
160 
233.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни противопожарни инсталации. Автоматични спринклерни инсталации. Проектиране, монтиране и поддържане
Български
Отменен 
2017-09-20 
213 
311.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Автоматични спринклерни инсталации. Проектиране, монтиране и поддържане
Английски
Отменен 
2016-02-15 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Стационарни пожарогасителни инсталации. Автоматични спринклерни инсталации. Проектиране, монтиране и поддържане
Български
Отменен 
2017-09-20 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Стационарни пожарогасителни инсталации. Автоматични спринклерни инсталации. Проектиране, монтиране и поддържане
Английски
Действащ 
2020-05-18 
217 
311.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Автоматични спринклерни инсталации. Проектиране, монтиране и поддържане

Copyright © www.bds-bg.org All Rights Reserved