Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоБДС EN 16247-4:2014

Начало » Стандартизация » Търсене » БДС EN 16247-4:2014
БДС EN 16247-4:2014
Статус: Действащ
Език: Английски
Страници: 18
Публикуван: 2014-07-17
Свързани международни стандарти
IDT
EN 16247-4:2014
CEN/CLC/JTC 14
Цена: 35.00 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Енергийни одити. Част 4: Транспорт

Заглавие на английски

Energy audits - Part 4: Transport

Област на действие на български

Този европейски стандарт се използва в комбинация със и е в допълнение на EN 16247-1, Енергийни одити - Част 1: Общи изисквания. Той осигурява допълнителни изисквания към EN 16247-1 и се прилагат едновременно. Процедурите, описани тук, се прилагат за различните видове транспорт (сухопътен, железопътен, морски и въздушен транспорт), както и различните зони на действие (местни или за дълги разстояния) и това, което се транспортира (основно стоки и хора). Този европейски стандарт определя изискванията, методологията и резултатите, специфични за енергийни одити в транспортния сектор, всяка ситуация, в която се прави преместване, без значение кой е операторът (публична или частна фирма или дали операторът се занимава изключително с транспорт или не), също е разгледан в този документ. Този европейски стандарт дава препоръки както за оптимизацията на енергия в рамките на всеки вид транспорт, така и за избор на най-добрия режим на транспорта във всяка ситуация; изводите, направени от обследването за енергийна ефективност могат да влияят върху решенията за инфраструктурата и инвестициите например в телеконферентна връзка или уеб-срещи. Енергийни обследвания на сгради и процеси, свързани с транспорт, могат да се проведат и съгласно EN 16247-2 Сгради и EN 16247-3 Процеси, например тръбопроводи, депа и ескалатори / подвижни пътеки. Тази част от стандарта не включва инфраструктурата, която осигурява енергия, например генерирането на електроенергия за железопътен транспорт.

Област на действие на английски

This European Standard shall be used in conjunction with and is supplementary to EN 16247 1, Energy audits — Part 1: General requirements. It provides additional requirements to EN 16247 1 and shall be applied simultaneously. The procedures described here apply to the different modes of transport (road, rail, marine and aviation), as well as the different ranges (local to long distance) and what is transported (basically, goods and people). This European Standard specifies the requirements, methodology and deliverables specific to energy audits in the transport sector, every situation in which a displacement is made, no matter who the operator is (a public or private company or whether the operator is exclusively dedicated to transport or not), is also addressed in this document. This European Standard advises on both the optimization of energy within each mode of transport, as well as selecting the best mode of transport in each situation; the conclusions drawn by the energy audit can influence decisions on infrastructure and investment e.g. in teleconferencing or web meetings. Energy audits of buildings and processes associated with transport can be conducted respectively with the EN 16247 2 Buildings and EN 16247 3 Processes e.g. pipelines, depots and escalators/travelators. This part of the standard does not include the infrastructure which supplies energy e.g. the electricity generation of energy for railways.

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

Няма връзка с национални стандарти

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Действащ 
2012-10-17 
17 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Енергийни одити. Част 1: Общи изисквания
Английски
Действащ 
2014-07-17 
46 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Енергийни одити. Част 2: Сгради
Английски
Действащ 
2014-07-17 
26 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Енергийни одити. Част 3: Процеси
Английски
Действащ 
2015-07-16 
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Енергийни одити. Част 5: Компетентност на енергийните одитори