Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиБДС ISO 31000:2011

БДС ISO 31000:2011
Статус: Отменен
Език: Български
Страници: 32
Публикуван: 2011-03-19
Свързани международни стандарти

ISO 31000:2009
ISO/TC 262
Цена: 59.60 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Управление на риска. Принципи и указания

Заглавие на английски

Risk management - Principles and guidelines

Област на действие на български

ISO 31000:2009 предоставя принципи и общи указания за управление на риска. ISO 31000:2009 може да бъде използван от всяка обществена, частна или общинска организация, сдружение, група или отделна личност. Следователно, ISO 31000:2009 не е насочен конкретно към определена индустрия или сектор. ISO 31000:2009 може да се прилага през целия жизнен цикъл на организацията, и към широк кръг от дейности, включително стратегии и решения, дейности, процеси, функции, проекти, продукти, услуги и активи. ISO 31000:2009 може да се прилага към всеки вид риск, от каквото и да е естество, имащ както положителни така и отрицателни последствия. Въпреки, че ISO 31000:2009 предоставя общи указания, той не е предназначен да насърчава еднообразие при управляването на риска в различните организации. Изработването и прилагането на планове за управление на риска и организационна рамка трябва да взема предвид различните потребности на конкретната организация, нейните специфични цели, конкретните обстоятелства, структурата, дейностите, процесите, функциите, проектите, продуктите, услугите, или активите както и използваните конкретни практики. Предвидено е ISO 31000:2009 да се използва за хармонизиране на процесите по управление на риска в съществуващите и бъдещите стандарти. Той предоставя общ подход в подкрепа на стандарти разглеждащи специфични рискове и/или сектори, и не заменя тези стандарти. ISO 31000:2009 не е предназначен за целите на сертификацията.

Област на действие на английски

ISO 31000:2009 provides principles and generic guidelines on risk management. ISO 31000:2009 can be used by any public, private or community enterprise, association, group or individual. Therefore, ISO 31000:2009 is not specific to any industry or sector. ISO 31000:2009 can be applied throughout the life of an organization, and to a wide range of activities, including strategies and decisions, operations, processes, functions, projects, products, services and assets. ISO 31000:2009 can be applied to any type of risk, whatever its nature, whether having positive or negative consequences. Although ISO 31000:2009 provides generic guidelines, it is not intended to promote uniformity of risk management across organizations. The design and implementation of risk management plans and frameworks will need to take into account the varying needs of a specific organization, its particular objectives, context, structure, operations, processes, functions, projects, products, services, or assets and specific practices employed. It is intended that ISO 31000:2009 be utilized to harmonize risk management processes in existing and future standards. It provides a common approach in support of standards dealing with specific risks and/or sectors, and does not replace those standards. ISO 31000:2009 is not intended for the purpose of certification.

Технически комитет

ICS

Няма връзка с ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС ISO 31000:2018 заменя и отменя БДС ISO 31000:2011 на 2018-03-15

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Действащ 
2018-03-15 
26 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Управление на риска. Указания
Български
Действащ 
2018-03-15 
22 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Управление на риска. Указания