Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеБДС EN 13980:2003

БДС EN 13980:2003
Статус: Отменен
Език: Български
Страници: 32
Публикуван: 2005-11-25
Свързани международни стандарти

EN 13980:2002
CEN/TC 305
Цена: 59.60 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Потенциално експлозивни атмосфери. Прилагане на системи по качеството

Заглавие на английски

Potentially explosive atmospheres - Application of quality systems

Област на действие на български

1.1 Общи положения Този европейски стандарт определя специфични изисквания и информация за създаване и поддържане на система по качество в съответствие с изискванията на приложение IV и приложение VII на Директива 94/9/ЕС. Той е предназначен за използване от производители, упълномощени органи и регулаторни органи. Следователно, когато упълномощените органи оценяват системите по качество на производителите, този документ е предназначен да бъде основата за първоначалната оценка и последващите посещения. 1.2 Приложение Могат да бъдат изключени само онези изисквания в точка 7 на този европейски стандарт, които се отнасят до разликата между приложение IV и приложение VII на Директивата, при условие, че съответствието на продукта в бъдеще може да бъде доказано. Допустимите изключения по отношение на приложение VII на Директива 94/9/ЕС са както следва: 7.1 Планиране на създаването на продукта 7.2.3 Обмен на информация с клиентите 7.4 Закупуване 7.5.1 Управление на производството и предоставяне на следпродажбени услуги 7.5.2 Потвърждаване/валидиране на процеси за производство и за предоставяне на следпродажбени услуги 7.5.3 Идентификация и проследимост Няма категорични изисквания в приложения IV и VII, отнасящи се до понятието “непрекъснато подобряване”. От това следва, че позоваванията в този европейски стандарт на изискванията на EN ISO 9001:2000 изключват това понятие.

Област на действие на английски

1.1 General This European Standard specifies particular requirements and information for establishing and maintaining a quality system in accordance with the requirements of Annex IV and Annex VII of Directive 94/9/EC. It is intended for use by manufacturers, notified bodies and regulatory authorities. Therefore, when notified bodies assess the quality systems of manufacturers this document is intended to be the basis of the initial assessment and subsequent visits. 1.2 Application Only those requirements in clause 7 of this European Standard pertaining to the difference between Annex IV and VII of the Directive may be excluded, provided that conformity of the product can still be demonstrated. Permissible exclusions with respect to Annex VII of Directive 94/9/EC are as follows: 7.1 Planning of product realisation; 7.2.3 Customer communication; 7.4 Purchasing; 7.5.1 Control of production and service provision; 7.5.2 Validation of processes for production and service provision; 7.5.3 Identification and traceability. No explicit requirements in Annex IV and VII relate to the concept of "continuous improvement". As a consequence, references in this European Standard to the requirements of EN¬ ISO¬ 9001:2000 exclude this concept.

Технически комитет

ICS

Директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN ISO/IEC 80079-34:2011 заменя и отменя БДС EN 13980:2003 на 2012-02-17 Презумпцията за съответствие на БДС EN 13980:2003 действа до 25.05.2014 г.

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Отменен 
2003-11-20 
31 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Потенциално експлозивни атмосфери. Прилагане на системи по качеството