Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеБДС EN 12408:2006

БДС EN 12408:2006
Статус: Действащ
Език: Английски
Страници: 12
Публикуван: 2006-03-28
Свързани международни стандарти

EN 12408:2004
CEN/TC 242
Цена: 23.30 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на хора. Осигуряване на качеството

Заглавие на английски

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Quality assurance

Област на действие на български

Този документ определя изискванията за безопасност, приложими за осигуряване на качеството на въжени линии, предназначени за превозване на хора. Той определя изисквания към процедурите за осигуряване на качеството, които допълват изискванията на другите стандарти, позовани в предговора. Този документ се отнася за доставчици на въжени линии, предназначени за превоз на хора или на предпазни устройства за въжени линии, предназначени за превозване на хора, независимо от това дали те поддържат система за управление на качеството в съответствие с EN ISO 9001 сертифицирана от сертифициращ орган, акредитиран в съответствие с EN 45012. Изискванията на точка 4 се прилагат във всички случаи. Освен това, ако се използват системи за управление на качеството, трябва да се направи позоваване на EN ISO 9001. За случая с доставчици, които не поддържат система за управление на качеството в съответствие с EN ISO 9001, изискванията на този документ трябва да се разглеждат като минимални изисквания. Изискванията, отнасящи се до възможността за проследяване на предпазните устройства, които се отнасят за всички доставчици, са предназначени за улесняване на връщане или изследване на елементи, които застрашават безопасността. Изискванията в този документ са предназначени за осигуряване на качеството и не заместват техническите изисквания в стандарти EN 1709, EN 1908, EN 1909, EN 12927-1, EN 12927-2, EN 12927-3, EN 12927-4, EN 12927-5, EN 12927-6, EN 12927-7, EN 12927-8, EN 12929-1, EN 12929-2, EN 12930, EN 12397, EN 13107, EN 13223, EN 13243, prEN 13796-1, prEN 13796-2 и prEN 13796-3, но ги допълват. Този документ не се прилага за въжени линии за превозване на стоки или наклонени асансьори.

Област на действие на английски

This document specifies the safety requirements applicable to quality assurance for cableway installations designed to carry persons. It sets out provisions for the procedures for quality assurance which supplement the requirements of the other standards cited in the foreword. It is applicable to the different cableway systems. This document applies to suppliers of cableway installations designed to carry persons or of safety components for cableway installations designed to carry persons, regardless of whether or not they maintain a quality management system conforming to EN ISO 9001 certified by a certification body accredited in accordance with EN 45012. The provisions of clause 4 apply in all cases. In addition, if quality management systems are used, reference shall be made to EN ISO 9001. For the case of suppliers who do not maintain any quality management system in accordance with EN ISO 9001, the provisions of this document are to be regarded as minimum requirements. The requirements relating to the traceability of safety components, which are applicable to all suppliers, are intended to facilitate the recall or the investigation of components which threaten to endanger safety. The requirements in this document are intended to ensure quality and do not replace the technical requirements in standards EN 1709, EN 1908, EN 1909, EN 12927 1, EN 12927 2, EN 12927 3, EN 12927-4, EN 12927 5, EN 12927 6, EN 12927 7, EN 12927 8, EN 12929 1, EN 12929 2, EN 12930, EN 12397, EN 13107, EN 13223, EN 13243, prEN 13796 1, prEN 13796-2 and prEN 13796-3, but supplement them. This document is not applicable either to cableways for goods transport or to inclined lifts.

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

Няма връзка с национални стандарти