Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиБДС EN ISO 14001:2005

Начало » Стандартизация » Търсене » БДС EN ISO 14001:2005
БДС EN ISO 14001:2005
Статус: Отменен
Език: Български
Страници: 34
Публикуван: 2005-12-29
Свързани международни стандарти

EN ISO 14001:2004
CEN/SS S26
Цена: 66.10 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания и указания за прилагане (ISO 14001:2004)

Заглавие на английски

Environmental management systems - Requirements with guidance for use (ISO 14001:2004)

Област на действие на български

Този международен стандарт определя изискванията към система за управление по околна среда, позволяващи на организацията да разработи и внедри политика и общи цели, вземайки предвид законовите изисквания и другите изисквания, които организацията е приела да изпълнява, както и информацията за значимите аспекти на околната среда. Той се прилага за аспекти на околната среда, които организацията определя, че може да контролира, и за аспекти на околната среда, върху които тя може да влияе. Стандартът не определя конкретни критерии за резултатност спрямо околната среда. Този международен стандарт е приложим във всяка организация, която желае да: а) разработи, внедрява, поддържа и подобрява система за управление по околна среда; b) осигури своето съответствие с обявената си политика по околна среда; с) докаже своето съответствие с този международен стандарт като: 1) извършва самоопределяне и декларира съответствие от свое име; или 2) потърси потвърждаване на собствената си декларация от страни, които имат интереси в организацията, например клиенти, или 3) потърси потвърждаване на собствената си декларация от външна за организацията страна; или 4) потърси сертификация/регистриране на своята система за управление по околна среда от външна организация. Всички изисквания на този международен стандарт са предназначени да бъдат включени в която и да е система за управление по околна среда. Степента на прилагане зависи от такива фактори като политиката по околна среда на организацията, характера на нейните дейности, продукти и услуги, местоположението и условията, в които тя функционира. Този международен стандарт съдържа също в приложение А информационни указания за неговото прилагане.

Област на действие на английски

ISO 14001:2004 specifies requirements for an environmental management system to enable an organization to develop and implement a policy and objectives which take into account legal requirements and other requirements to which the organization subscribes, and information about significant environmental aspects. It applies to those environmental aspects that the organization identifies as those which it can control and those which it can influence. It does not itself state specific environmental performance criteria. ISO 14001:2004 is applicable to any organization that wishes to establish, implement, maintain and improve an environmental management system, to assure itself of conformity with its stated environmental policy, and to demonstrate conformity with ISO 14001:2004 by a) making a self-determination and self-declaration, or b) seeking confirmation of its conformance by parties having an interest in the organization, such as customers, or c) seeking confirmation of its self-declaration by a party external to the organization, or d) seeking certification/registration of its environmental management system by an external organization. All the requirements in ISO 14001:2004 are intended to be incorporated into any environmental management system. The extent of the application will depend on factors such as the environmental policy of the organization, the nature of its activities, products and services and the location where and the conditions in which it functions. ISO 14001:2004 also provides, in Annex A, informative guidance on its use.

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN ISO 14001:2015 заменя и отменя БДС EN ISO 14001:2005 на 2015-09-25
БДС EN ISO 14001:2005 заменя и отменя БДС EN ISO 14001:1998 на 2005-12-29

Забележка

AC:2009

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Български
Отменен 
1998-01-01 
26 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на околната среда. Спецификация и указания за нейното прилагане (ISO 14001:1996)
Английски
Действащ 
2015-09-25 
48 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания с указания за прилагане (ISO 14001:2015)
Български
Действащ 
2015-09-25 
51 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания с указания за прилагане (ISO 14001:2015)