Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Предложение за създаване на нов технически комитет на ISO Районни енергийни системи

Централният секретариат на ISO получи предложение от Администрацията за стандартизация на Китай – SAC (Standardization Administration of China) за създаване на нов технически комитет в областта на районните енергийни системи.

Обхват: Стандартизация на планирането, експлоатацията, поддръжката, оптимизацията и прилагането на интегрирана районна енергийна система с множество преносители на енергия. Не се включват специфични енергийни (електрически или неелектрически) технологии, информационни технологии или технологии за контрол от обхвата на други технически комитети на ISO или IEC.

Цел и обосновка на предложението Предложеният технически комитет ще създаде комплексен подход за стандартизация, използвайки „системно мислене“, за да преодолее фрагментацията сред съществуващите технически комитети на технологии или сектори, свързани с районните енергийни системи (DES). Стандартизацията на интегрираната DES ще позволи на различните мрежи да функционират и да взаимодействат помежду си по надежден и лесен за ползване начин. Например, свързването на секторите за отопление и електроенергия чрез областна енергийна инфраструктура и използване на нископотенциални енергийни източници, като отпадъчна топлина от промишлеността или безплатно охлаждане, може значително да подобри експлоатационната ефективност.

Развитието на модерни и достъпни районни енергийни системи е едно от най-евтините и най-ефективни решения за намаляване на емисиите на парникови газове и необходимостта от първични енергийни ресурси. Преходът към такива системи, съчетан с мерки за енергийна ефективност, би могъл да допринесе за до 58 % намаляване на емисиите на въглероден диоксид (CO2), което е необходимо в енергийния сектор до 2050 г. В стратегията на ЕС за интеграция на енергийните системи се предлага да се улесни повторното използване на отпадъчна топлина от промишлени обекти и да се ускорят инвестициите в интелигентни, високоефективни, базирани на възобновяеми източници топлофикационни и охладителни мрежи.

Предложение за първоначална работна програма Съвременната районна енергийна система (DES) създава взаимодействие между производство и доставка на топлина, охлаждане, гореща вода за бита и електроенергия, като свързва множество енергоносители и потребители, с цел оптимизиране на енергийната ефективност и използване на местните ресурси в съответствие с Парижкото споразумение и Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г.

Като приоритет и водещо за програмата ще бъде разработено Ръководство за проектиране на районна енергийна система, за да се постигне съгласие по обща терминология и да се предоставят практически насоки за принципи и практики, които включват интегрирано и цялостно разглеждане. То ще предостави примери за добри практики, както и насоки за прилагане на различните районни енергийни системи, използващи технологии и подходи като комбинирано охлаждане, отопление и електроенергия (CCHP - combined cooling, heating and power), термопомпи, съхранение на енергия и децентрализирана енергия.

Потенциални заинтересовани страни Промишленост, правителство, клиенти, доставчици, изпълнители, потребители, академични институции, органи за изпитване и контрол и търговски асоциации.

При проявен национален интерес България може да подкрепи създаването на този технически комитет. При одобряване на предложението от националните органи за стандартизация - членове на ISO, БИС може да участва в работата на новосъздадения комитет като активен член или като наблюдател.

Всеки заинтересован може да представи становище по предложението до 05.07.2021 г. на електронната поща на Розалина Халаджова: rozalina.haladzhova@bds-bg.org, тел. 02/81 74 565.

Оригиналът на предложението може да намерите тук: