Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Колекция Стандарти за околна среда

Колекция „Стандарти за околната среда”

Collection “Standards for the environment”

Главна информация

60.60     23.09.2021 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

български   английски  

Купи

Действащ

Обект и област на приложение

Управлението по отношение на околната среда, оценката на въздействието върху околната среда и климатичните промени са изключително актуални теми в световен мащаб. Връзката на хората и икономиката с жизнената среда, в която те се развиват, се изследват и обсъждат все повече, защото обществото е осъзнало, че за да съществува, икономиката, в частност бизнесът, трябва да се развива в хармония с околната среда. Клиентите и потребителите, при избора си на доставчици на продукти и услуги, предпочитат компании и организации, които включват най-добрите практики в съответствие с екологичните изисквания.

Дейността по стандартизация в областта на опазването на околната среда играе все по-голяма роля за фирмите, производствените предприятия, научните среди, правителствените и неправителствените организации, лабораториите, органите за сертификация и контрол, като се отчита значението на стандартите за производството, търговията и услугите, оценяването на съответствието и сертификацията, внедряването на постиженията на науката и техниката и подкрепата на законодателството.

Техническите стандарти, разработвани в областта на околната среда, имат пряко отношение към осигуряване на безопасността на обществото като цяло. Тези стандарти дават насоки за по-добър контрол върху качеството на въздуха, водите, почвите, характеризирането на отпадъците, както и тяхното редуциране и последващо рециклиране.

В колекцията „Стандарти за околната среда“ освен основополагащите стандарти за системи за управление по отношение на околната среда са включени и новоразработени стандарти, които са свързани с политиките и мерките по намаляване на въздействието върху околната среда и с климатичните промени.

- БДС EN ISO 14001:2015 Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания с указания за прилагане (ISO 14001:2015) посочва изискванията на система за управление по околна среда, които организацията може да използва за повишаване на резултатността си спрямо околната среда. Предназначен е за използване от организация, която се стреми да управлява отговорностите си за околната среда по системен начин, който допринася за екологичния стълб на устойчивост /на български език/;

- БДС EN ISO 14004:2016 Системи за управление по отношение на околната среда. Общи указания за прилагане (ISO 14004:2016) дава насоки на организацията за създаване, прилагане, поддържане и подобряване на стабилна, надеждна и сигурна система за управление по отношение на околната среда. Този стандарт помага на организацията да постигне желаните резултати от своята система за управление по отношение на околната среда, която осигурява полза за околната среда, за самата организация и за заинтересованите страни /на български език/;

- БДС EN ISO 14046:2016 Управление по отношение на околната среда. Воден отпечатък. Принципи, изисквания и насоки (ISO 14046:2014) определя принципите, изискванията и насоките, свързани с оценяване на водния отпечатък на продукти, процеси и организации въз основа на оценяване на жизнения цикъл (LCA) /на български език/;

- БДС EN ISO 14008:2020 Парична оценка на въздействията върху околната среда и свързаните с тях аспекти на околната среда (ISO 14008:2019) - определя методологическа рамка за паричната оценка на въздействията върху околната среда и свързаните с тях аспекти на околната среда. Въздействията върху околната среда включват въздействия върху човешкото здраве, както и върху изградената и естествената среда /на български език/;

- БДС EN ISO 14031:2021 Управление по отношение на околната среда. Оценяване на резултатността по отношение на околната среда. Указания (ISO 14031:2021) - дава насоки за проектиране и използване на оценяването на резултатността по отношение на околната среда в рамките на организацията. Той е приложим за всички организации, независимо от вида, големината, местоположението и сложността на дейностите. Този документ не установява нива на резултатност по отношение на околната среда /на английски език/;

- БДС EN ISO 14067:2018 Парникови газове. Въглероден отпечатък на продукти. Изисквания и указания за количествено определяне (ISO 14067:2018) - определя принципи, изисквания и насоки за количествено определяне и докладване на въглеродния отпечатък на продукт (CFP), по начин, съвместим с международните стандарти за оценка на жизнения цикъл (LCA) (ISO 14040 и ISO 14044). Също така са посочени изискванията и насоките за количествено определяне на частична CFP . Този документ е приложим за проучвания по CFP, резултатите от които дават основа за различни приложения /на английски език/;

- БДС EN ISO 14091:2021 Приспособяване към промените на климата. Насоки за уязвимост, въздействие и оценяване на риска (ISO 14091:2021) - дава насоки за оценяване на рисковете, свързани с потенциалните въздействия на изменението на климата. Той описва как да се разбира уязвимостта и как да се разработва и прилага надеждна оценка на риска в контекста на изменението на климата. Може да се използва за оценка както на настоящите, така и на бъдещите рискове от изменението на климата /на английски език/.

Цената на колекцията е 264 лв. с ДДС, като отстъпката е 63 % в сравнение със закупуването на стандартите по отделно.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
Колекция Стандарти за околна среда
60.60 Публикуван стандарт
23.09.2021 г.

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход