Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет: Управление на безопасността на потребителските стоки

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет

Управление на безопасността на потребителските стоки

Националният орган за стандартизация на Китайската народна република (SAC) прави предложение за създаване на нов технически комитет на ISO с наименование: Управление на безопасността на потребителските стоки

Обхват: Стандартизация в областта на управлението на безопасността на потребителските стоки с цел да се разработят терминология, изисквания, принципи, програмна рамка, ръководство, методи за изпитване и подкрепящи инструменти за всички съответни организации и да се подкрепят такива дейности, като оценяване на риска, ранно предупреждаване относно безопасността и проследимостта, интелигентни технологии за регулаторни цели, управление на безопасността за новосъздадени потребителски продукти, управление на безопасността за групи от населението със специални потребности.

Цел и обосновка на предложението

Безопасността на потребителските стоки винаги е била в центъра на международното внимание и използването на средствата за оценка на безопасността, информацията, проследяването и т.н. за извършване на управление на безопасността на потребителските стоки е един от важните методи за гарантиране на безопасността на потребителските стоки, включващ различни области, като безопасност, риск, създаване на информация и технология за изпитване.

Понастоящем нито един съответен TC в ISO няма за цел да формулира приложими международни стандарти, насочени към безопасността на потребителските стоки.

Тъй като безопасността на потребителските стоки е свързана с репутацията на дадена държава, икономическото развитие и физическото и психическо здраве на хората, много държави и правителства в света разглеждат безопасността на потребителските стоки като важна част от националното регулиране и предприемат ефективни мерки за засилване на надзора и управлението. Въпреки тези усилия, обаче, състоянието на безопасността на потребителските стоки все още не е оптимистично. Според статистиката на RAPEX и CPSC броят на уведомленията за изтегляне на потребителски стоки показва тенденция на ежегодно нарастване от 2016 до 2019 г.

За да бъде правителството в състояние да извърши ранно предупреждение за риска, е от ключово значение да се извърши идентифициране на опасностите и оценка на риска, които да определят дали да се изпрати ранно предупреждение за наличието на риск при потребителски стоки, които не отговарят на съществуващите разпоредби и стандарти. Поради това е необходимо да се формулира научна и единна система от методи, която да насочва правителството към разработване на съответните дейности, така че да се подобри съпоставимостта и научността на резултатите от оценката на риска и ранното предупреждение. В допълнение, от анализа на гореспоменатите съобщения за изтегляне от пазара се вижда, че не всички инциденти, предизвикали изтеглянето от пазара, са се дължали на несъответствие с действащите стандарти за продукт.

По-важното е, че макар гореспоменатите продукти да отговарят на действащите стандарти и технически регламенти, което може да бъде оценено чрез методите за оценка на риска за безопасност на стоките, те все пак могат много лесно да причинят увреждания на потребителите, когато потребителят неправилно използва продукта, което логично може да се предвиди, че ще се случи; следователно се смята, че такъв продукт има висока степен на риск за безопасността и също така е необходимо да се предприеме уведомяване за изтегляне от пазара, за да се предотвратят рисковете, преди те да се появят. Ето защо е особено важно да се разработят единни и стандартизирани методи за идентифициране на опасностите, оценка на риска и ранно предупреждение за безопасността на потребителските стоки за осъществяване на държавен надзор и управление и за корпоративна самодисциплина. Това е важен елемент при гарантиране на безопасността на потребителските стоки и важно техническо средство за поддържане на физическото и психическото здраве на потребителите.

Съответните закони и нормативни актове се фокусират върху отговорността, правата и ползите за лицата и обектите на регулирането на безопасността на потребителските стоки от гледна точка на правната система, но те не регламентират специфични технически методи. В заключение, гореспоменатите международни стандарти сами по себе си не изчерпват напълно международните стандарти, които ще бъдат разработени от този нов технически комитет.

Потенциално заинтересовани страни са: Обществени организации, предприятия, академични институции, агенции за изпитване и оценяване, търговски сдружения, потребители и други.

При проявен национален интерес България може да подкрепи създаването на този технически комитет. При одобряване на предложението от националните органи по стандартизация, членове на ISO, БИС може да участва в работата на новосъздадения комитет на ISO като активен член или като наблюдател.

Всеки заинтересуван може да представи мнение относно предложението в тази област до 21 декември 2020 г. на гл. експерт Петър Лозев, имейл: Petar.lozev@bds-bg.org, тел. 02/ 81 74 539.

Повече информация тук