Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Покана за участие в редовното Общо събрание на БИС

**ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ 14 февруари 2007 г.**

На основание чл.12 от Закона за националната стандартизация и чл. 29 от Устава Управителният съвет на Българския институт за стандартизация свиква РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на 14 февруари 2007 г. (сряда) в 11.00 часа в концертната зала на Централния военен клуб - София, бул. “Цар Освободител” 7.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

 1. Промени в Устава на Българския институт за стандартизация;
 2. Приемане и изключване на членове на Българския институт за стандартизация;
 3. Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Българския институт за стандартизация за 2006 г.;
 4. Приемане на бюджета на Българския институт за стандартизация за 2007 г.;
 5. Разни.

  Регистрацията на упълномощените представители на членовете на Българския институт за стандартизация ще започне в 9,30 часа и ще се извърши чрез представяне на писмено пълномощно. Всяко юридическо лице или едноличен търговец определя с решение на управителния си орган своя представител в общото събрание, който да може да взима решения по финансови и организационни въпроси.

  При липса на кворум на основание чл. 13 от ЗНС и чл. 30 от Устава на БИС събранието ще се проведе същия ден в 12,00 ч, на същото място и при същия дневен ред.

  Лица за контакти: Красимира Ризова, тел. 81 74 571, E-mail: Кrasimira.Rizova@bds-bg.org , факс 81 74 573 Стефанка Налойченко, тел. 81 74 572, E-mail: Stefanka.Naloychenko@bds-bg.org и members@bds-bg.org

  Ивелин Буров Председател на Българския институт за стандартизация