Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Покана за участие в конкурс за ”Избор на изпълнител за отпечатване на Официалния бюлетин на БИС през 2009 г.”

**Участие в конкурс по НВМОП – чл. 2, ал. 1, т. 2 за ”Избор на изпълнител за отпечатване на Официалния бюлетин на Български институт за стандартизация (БИС) през 2009 г.” **

Кандидатите да представят ценово и техническо предложение за отпечатване и разпространение на Официалния бюлетин на Български институт за стандартизация (БИС) през 2009г., при следните условия:

Предмет на поръчката: Предпечатна подготовка, отпечатване и разпространение на абонамента на ежемесечното издание “Официален бюлетин на БИС” през 2009 год.

Квалификационни изисквания към кандидатите

Кандидатите трябва да имат необходимия опит в съответствие с предмета на настоящата поръчка и да разполагат с квалифицирани специалисти за цялостно изпълнение на настоящата поръчка.

**Съдържание на офертата**

1. ****Обща информация за кандидата:

- Документ за самоличност (за физическо лице) и съдебна регистрация на участника (за юридическо лице и ЕТ) и последващи промени – заверен ”вярно с оригинала”;

- Валидно съдебно удостоверение за актуално състояние – оригинал или нотариално заверено копие, или заверена от Агенцията по вписванията извадка от Търговския регистър с еквивалентно съдържание, издадено не по–рано от 6 (шест) месеца от крайния срок за подаване на офертата;

- Документ за регистрация на участника по БУЛСТАТ/ЕИК – заверен “вярно с оригинала”;

- Изрично пълномощно за представляване на участника при отваряне на офертите, ако лицето не е представител – в оригинал или нотариална заверка;

- Кратко изложение за предмета на дейност на участника (опит в издаване на специализирани технически публикации, осигуряване на преференции на големи клиенти, каталози, предходни отношения с БИС);

- Брой на реализирани договори за издателски услуги, изпълнени през последните три години, придружени с рефереренции за добро изпълнение;

2. ****Техническо и финансово предложение по предмета на поръчката съгласно техническото задание на Възложителя (****Технически изисквания)****;

3. ****Допълнителни предложения, които биха довели до подобряване на качеството и поевтиняване на услугата;

4. ****Срок на валидност на офертата, който не може да бъде по-кратък от 30 календарни дни, считано от датата на подаване на офертата;

5. ****Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника;

Критерии за оценка

Критерият за оценка на предложенията е икономически най-изгодната оферта.
**Място и срок за подаване на офертите**

Oфертите да бъдат представени в сградата на БИС (гр. София 1797, кв.”Изгрев”, ул.”165” № 3А – Деловодство) всеки работен ден в следните часове: 9.30–12.30 ч. и 13.30 – 17.00 ч. лично, по куриер или по пощата.

**Краен срок за получаване на офертите – до 30.01.2009 г. включително.**

Не се допуска до участие в конкурса участник, който не отговаря на изискванията на ЗОП/НВМОП/ или условията на Възложителя.

Не се приема за участие и се връща незабавно на съответния участник оферта, която е постъпила в незапечатан плик, с нарушена цялост или след изтичане на упоменатия срок.

**За допълнителна информация:**
**г-жа Лиляна Христова – тел. 02/81 74 548**
**г-жа Флорентина Боянова – тел. 02/8174 556**
[**Технически изисквания**](/images/upload/Novini/iziskvania_buletin_2009.pdf)