Полезнa информация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеКакво е европейски стандарт (EN)?

Какво е европейски стандарт (EN)?
 
Стандартите са навсякъде около нас, дори и ако ние невинаги знаем това. Пример за широко използван стандарт е за формата А4 за лист хартия.
 
Стандартът е документ, който определя изискванията за определен елемент, компонент, система или услуга, или описва подробно конкретен метод или процедура. Стандартите улесняват международната търговия чрез съгласуваност и оперативна съвместимост на компоненти, продукти и услуги. Те носят ползи за бизнеса и потребителите по отношение на намаляване на разходите, повишаване на производителността и подобряване на безопасността.
 
Стандартите са разработени и дефинирани чрез процес на обмяна на знания и постигнат консенсус между технически експерти, номинирани от заинтересовани страни, и други заинтересовани лица – включително представители на бизнеса, потребителски организации, екологични групи и други.
 
Официалното определение за стандарт е „документ, създаден чрез консенсус и одобрен от признат орган, който определя за общо и повтарящо се прилагане правила, указания или характеристики за дейности или техните резултати за постигане на оптимален ред в дадена съвкупност от обстоятелства”.
 
Има няколко различни типа стандарти. По принцип стандартите включват изисквания и/или препоръки по отношение на продукти, системи, процеси или услуги. Стандартите също така могат да бъдат начин да се опише измерване или метод за изпитване или да се установи обща терминология в рамките на определен сектор.
 
Европейските стандарти (EN) са документи, които са ратифицирани от една от трите Европейски организации по стандартизация - CEN, CENELEC или ETSI; признати като компетентни в областта на доброволната техническа стандартизация и изброени в приложение І на Директива 98/34/EC.
 
Въпреки че имат различни сфери на дейност, CEN, CENELEC и ETSI си сътрудничат в редица области от общ интерес, като например в машиностроителния сектор или информационни и комуникационни технологии (ICT). Те също така споделят общи политики по въпроси, където има взаимно съгласие.
 
Европейският стандарт „носи със себе си задължение да се прилага на национално ниво, като му се дава статут на национален стандарт и се отменя всеки противоречащ му национален стандарт”. Следователно, европейският стандарт автоматично става национален за всяка една от 33-те държави членки на CEN-CENELEC.
 
Стандартите са доброволни, което означава, че няма автоматично правно задължение да се прилагат. Въпреки това, закони и други нормативни актове могат да се позовават на стандарти и дори да направят съответствието с тях задължително.
20 Mar 2013