Полезнa информация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Сертификация по LICS ISO 17100

 

Сертификация по LICS ISO 17100

 

Сертификацията по БДС EN ISO 17100:2015 гарантира качество на писмените преводачески услуги. Европейски институции изискват сертификация по този стандарт за тръжните си процедури.

 

Какво представлява стандартът БДС EN ISO 17100:2015?

Новият международен стандарт ISO 17100 за писмени преводачески услуги бе публикуван през май 2015 г. и успоредно с това признат като идентичен европейски стандарт. Съгласно правилата на европейската стандартизация Българският институт за стандартизация въведе стандарта като БДС EN ISO 17100 и отмени БДС EN 15038:2006.

 

Новият стандарт ISO 17100 запазва изискванията относно всички аспекти на процеса на писмен превод, засягащи пряко качеството и предоставянето на преводачески услуги. Той съдържа предписания за доставчиците на преводачески услуги (ДПУ), свързани с управлението на основните процеси, минималните изисквания за квалификация, наличието и управлението на ресурсите, както и други дейности, необходими за предоставяне на качествена услуга, свързана с превод. Стандартът се отнася за всички ДПУ независимо от големината на тяхната организация.

 

Прилагането на международния стандарт ISO 17100 също така осигурява начините, по които доставчикът на преводачески услуги може да докаже съответствието на специфицирани услуги за превод с този международен стандарт и способността на неговите процеси и ресурси да доставят преводачески услуги, отговарящи на изискванията на клиента и на други приложими спецификации, браншови кодекси, ръководства за най-добри практики или законодателството. Съответствието изисква да бъдат изпълнени всички предписания на международния стандарт, но методите за изпълнение може да се различават в зависимост от големината и сложността на организацията, а в някои случаи от обема и сложността на преводаческата услуга, която се изисква от ДПУ.

 

Промените се отнасят най-вече до нови определения, изключването на приложението за стилистични указания и добавяне на графична схема, илюстрираща процеса на превод съгласно ISO 17100. От гледна точка на глобалния сектор на преводаческите услуги новият стандарт има ясни предимства. „Макар че и предишният стандарт бе приет и прилаган извън Европа, новият стандарт ISO 17100 за първи път предлага валидни критерии за позоваване на световно ниво, описващи съвременното състояние на технологията на преводаческите услуги”, обяснява д-р Петър Йонас, отговорен за сертификацията към Австрийския институт за стандартизация.

 

Предвид на това, че и двата стандарта EN 15038 и ISO 17100 са почти идентични по съдържание, сертификати, издадени съгласно EN 15038 ще бъдат преиздадени като сертификати ISO 17100, и ще запазят своята валидност.

 

Какво предлага Българският институт за стандартизация?

Много организации предлагат сертификация или регистрация, основаваща се на декларация от страна на доставчика на преводаческата услуга, че услугата се извършва в съответствие с изискванията на международен или европейски стандарт. За да бъдат приети сертификатите на европейско и международно ниво, е важно сертификацията да е извършена по действащия международен стандарт ISO 17100:2015 и по призната система за сертификация от орган за сертификация, изграден в съответствие със стандарта за акредитация EN ISO/IEC 17065.

 

За повече информация относно предлаганите видове сертификация от AS+ в областта на продуктите, услугите, лицата и СЕ маркировката виж страницата на органа за сертификация: www.as-plus.at/certification

 

За да удовлетвори необходимостта от сертификация на българските фирми, предоставящи преводачески услуги, през 2008 г. Българският институт за стандартизация сключи споразумение с Австрийския институт за стандартизация за партньорство в областта на сертификацията на писмените преводачески услуги с изискванията на действащия тогава EN 15038:2006, заменен от EN ISO 17100:2015, по схема към международната система за сертификация на преводачески услуги LICS (Language Industry Certification System). Съгласно сключеното споразумение БИС е единствената организация в България, която е оправомощена да извършва оценяване на съответствието на преводаческите услуги по LICS. Съгласно споразумението обучени и одобрени от Austrian Standard plus (AS+) одитори на БИС провеждат сертификационни одити на доставчици на преводачески услуги, заявили желание да бъдат сертифицирани по ISO 17100:2015. Докладът от одит се изпраща в AS+ за вземане на решение за сертификация. Когато това решение е положително, организацията, предоставяща преводачески услуги, получава сертификат от AS+, удостоверяващ, че тя отговаря на изискванията на стандарта. Сертификатът е валиден 6 години и на всеки две години се провеждат надзорни одити.

 

За въпроси и по-подробна информация относно прилагането на БДС EN ISO 17100:2015 и необходимите документи по кандидатстването за оценяване на съответствието с изискванията на стандарта:

  • Петър Лозев, секретар на БИС/ТК 34 „Управление на качеството и оценяване на съответствието”, тел.: 02/ 8174 529 или e-mail: petar.lozev@bds-bg.org

 

За закупуване на стандарта тук.

 

За подаване на заявка за сертификация тук.

 

Допълнителна информация за подаване на заявка за сертификация тук.

16 Nov 2015