Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеПредложение на CEN за създаване на нов технически комитет „Устойчиво рибарство, аквакултури и риболовни съоръжения“

Предложение на CEN за създаване на нов технически комитет „Устойчиво рибарство, аквакултури и риболовни съоръжения“

 

Предложение на CEN за създаване на нов технически комитет Устойчиво рибарство, аквакултури и риболовни съоръжения

 

В Центъра за управление на CEN е постъпило предложение от NEN (Орган за стандартизация на Нидерландия) за създаване на нов технически комитет „Устойчиво рибарство, аквакултури и риболовни съоръжения“ (Sustainable fisheries, aquaculture and fishing gear).

 

Обхват на дейност: разработване на стандарти за устойчивост и кръговост в отглеждането на риба, аквакултури и производството на рибни продукти.

 

  • Това включва риболовни съоръжения и компоненти на риболовни съоръжения, свежест на продуктите и маркетинг. В обхвата са включени условия за устойчиво управление на рибни продукти както в икономически и екологичен план, така и от социална гледна точка, и класифициране на рибните продукти по категории свежест;

 

  • По отношение на риболовните съоръжения са включени технически изисквания за съоръженията, материалите за използване и проектирането, както за развитие на кръгова икономика, така и за екологично безопасно проектиране;

 

  • Изключени от обхвата са машини за преработка на риба, CEN/TC 249 „Пластмаси“, CEN/TC 248 „Текстил и текстилни изделия“.

 

Цел и обосновка на предложението

 

Риболовни съоръжения, съответстващи на кръговата икономика

През януари 2018 г. Европейският съюз прие Стратегията за пластмаси в кръгова икономика, за да се помогне на европейския бизнес и потребителите да използват ресурсите по по-устойчив начин. Две директиви, приети през 2019 г., съдържат мерки, насочени към риболовния сектор: Директива (ЕС) 2019/904 относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда и Директива (ЕС) 2019/883 относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби. В Директива (ЕС) 2019/904 риболовните съоръжения се посочват като сериозен проблем в контекста на замърсяването на водните басейни. Директива (ЕС) 2019/883 предвижда Европейската комисия да изисква от европейските организации за стандартизация да разработят стандарти за проектиране на риболовни съоръжения, съответстващи на кръговата икономика, с цел насърчаване на подготовката за повторната им употреба и улесняване на възможността за рециклиране в края на жизнения им цикъл.

 

Устойчивост на икономиката

В Европейския зелен пакт за постигане на устойчивост на икономиката на ЕС и наскоро публикуваната стратегия „От фермата до вилицата“ се казва, че трябва да бъде ускорен и преходът към устойчиво отглеждане на риба и производство на морски храни. Основна цел на този нов комитет на CEN ще бъде да разработва стандарти, които да обхващат точно тези теми за осигуряване на устойчиво производство и маркетинг.

 

Цел

Намаляване на въздействието върху околната среда и устойчиво управление на риболовния сектор от икономическа, социална и екологична гледна точка чрез използване на риболовни съоръжения, съответстващи на кръговата икономика, и осигуряване на устойчиво производство и маркетинг.

 

Основните категории заинтересовани страни са:

 

  • производители и доставчици на риба, рибни продукти и риболовни съоръжения;
  • научно-изследователски институти;
  • лаборатории за изпитване за анализи риба и рибни продукти, органи по сертификация;
  • крайни потребители;
  • министерства и ведомства, в частност Министерство на земеделието, храните и горите, Министерство на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

 

Всеки заинтересован може да представи становище по предложението на CEN най-късно до 09.09.2020 г. на експерт Мария Христова, e-mail: maria.hristova@bds-bg.org, тел. 02/81 74 588.

 

Оригиналът на предложението може да видите тук.

15 Jul 2020