Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоПроведе се семинар на тема: „Запознаване на вътрешни одитори със системи за управление по новите указания на БДС EN ISO 19011:2018

Проведе се семинар на тема: „Запознаване на вътрешни одитори със системи за управление по новите указания на БДС EN ISO 19011:2018

 

Проведе се семинар на тема: „Запознаване на вътрешни одитори със системи за управление по новите указания на БДС EN ISO 19011:2018

 

На 25.10.2019 г. в Центъра за срещи, семинари и обучения на БИС при много голям интерес се проведе семинар, посветен на новите моменти в БДС EN ISO 19011:2018 „Указания за извършване на одит на системи за управление (ISO 19011:2018)“.

 

Актуалността на темата събра представители на различни фирми и организации. Лекторът Петър Лозев, главен експерт в БИС и секретар на БИС/ТК 34 „Управление на качеството и оценяване на съответствието“, запозна участниците с ефективните насоки за справяне с промените на пазара, развиващите се технологии и многото нови стандарти за системи за управление, публикувани или преразгледани наскоро. В своята презентацията той акцентира на основните разлики между старото и новото издание на стандарта.

 

Така участниците в семинара се запознаха с основните моменти в новото издание, които са:

  • добавяне към принципите на одит на подход, основан на риска;
  • разширени са указанията за управление на програмата за одит и за риска за програмата за одит;
  • разширени са указанията за извършване на одит, особено в частта за планирането на одит;
  • разширени са изискванията за общата компетентност на одиторите;
  • уточнена е терминологията, за да отрази процесът, а не обектът;
  • отпаднало е приложението, съдържащо изисквания за компетентност за извършване на одит в специфични области на системите за управление;
  • разширено е приложение А, за да се дадат указания за извършване на одит на (нови) елементи като контекст на организацията, лидерство и ангажираност, виртуални одити, съответствие и верига на доставки.

 

В попълнените анкетни карти участниците в семинара изразиха своята удовлетвореност от компетентността на лектора, както и от представената информация.

 

 

31 Oct 2019